Статут закладу освіти

ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ відділу освіти

від  30.09.2009  №388

 

 

 

СТАТУТ

КОНОТОПСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ

ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №11

КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

 

 

 

 

 

 

м. Конотоп

2009

 

 

 

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Конотопська загальноосвітня школа І-Ш ступенів №11 Конотопської міської рій Сумської області (дані школа) є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер. Основна будівля школи введена в дію 01.09.1955 р. і знаходиться в комунальній власності за адресою: вулиця Свободи, 8, є неприбутковою організацією.

1.2. Засновником навчального закладу є Конотопська міська рада Сумської області. 13. Головною метою школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.4. Головним завданням школи є:

забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту; виховання громадянина України;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

формування і розвиток соціальної зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду; реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як пайвшцої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і і суспільство;

1.3. Школа в своїй діяльності керується Конституцією України. Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року №964, іншими нормативно – правовими актами, власним статутом.

1.6.   Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.

1.7.   Школа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

дотримання фінансової дисципліни.

1.8.   Школа має право:

проходити в установленому порядку державну атестацію; визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за ^погодженням з відділом освіти міської ради;

визначити варіативну частину робочого навчального плану; в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та щдивідуальні робочі навчальні плани;

спільно з вищими навчальними з вищими навчальними закладами, науково- цослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, [юридичних фізичних осіб;

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально- профілактичних і культурних підрозділів;

надавати освітні послуги, займатись комерційною діяльністю, що не суперечить законодавству України.

самостійного відкриття рахунків та здійснення всіх фінансових операцій, ведення бухгалтерського обліку.

1.9.   У школі створюються та функціонують:

методичні об’єднання вчителів природничо-математичного циклу; вчителів української мови й літератури, зарубіжної літератури, іноземної мови.

1.10. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються відділом освіти міської ради і здійснюються відділковою лікарнею ст. Конотоп.

1.11. Взаємовідносини з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладаються між ними.

II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Школа планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану і плану роботи на місяць.

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи школи, визначаються перспективи її розвитку.

План роботи затверджується радою школи:

І2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із Конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план школи погоджуються радою школи і затверджується начальником відділу освіти.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додається розклад уроків та режим роботи.

 1. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники школи самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4.   Школа здійснює навчально-виховний процес за денною та індивідуальною формою навчання. Бажаючим надається право та створюються умови для прискореного закінчення школи складанням іспитів екстерном.

2.5.   Зарахування учнів до школи здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх змінюють), а також свідоцтво про народження (копія), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

У разі переходу учня для здобуття загальної середньої освіти до іншого навчального закладу подаються такі документи:

 • заява батьків або осіб, які їх замінюють про перехід дитини (підлітка) до іншого навчального закладу (із зазначенням причини);
 • довідка, що підтверджує зарахування дитини (підлітка) до іншого навчального закладу;
 • учнівський квиток.

2.6.   У школі для учнів 1-4 класів за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, за податкову оплату при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу, створюються групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора школи на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

2.7.   Структура навчально року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються школою в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються у 1-4 класах — 31 травня, у 5-8 класах — 18 червня, у 9-11 – 21 червня, але не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на семестри: перший з 1 вересня до 28 грудня, другий з 13 січня по 21 червня.

2.8.   Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється ( крім випадків, передбачених законодавством України).

 1. За погодження з відділом освіти міської ради з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю школи щорічно радою школи затверджується графік канікул, тривалість яких протягом навчального року становить не менше ЗО календарних днів.

2.10. Тривалість уроків у школі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других-четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих – дванадцятих класах – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти міської ради та Конотопською лінійною санітарно-епідеміологічною станцією на Південно-Західній залізниці.

2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно- гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором та державною санітарно-епідеміологічною службою Конотопської лінійної дільниці Південно-Західної залізниці. Тижневий режим роботи школи фіксується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

 1. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарночігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
 2. У школі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів (вихованців).

У першому класі дається словесна оцінка досягнень учнів у навчанні, у другому – за 12 бальною системою.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестації.

 1. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником.
 2. Порядок проведення і випуск учнів школи визначається діючою Інструкцією про проведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності.
 3. При переведенні учнів з початкової до основної школи перед усім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.
 4. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації

2.18. Учням, які закінчили певний ступінь школи, видається відповідний документ про освіту:

по закінченні початкової школи – табель успішності; по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

по закінченні школи – атестат про повну загальну середню освіту.

2.19. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення нагородження: медалі, Похвальні листи, Похвальні грамоти, подарунки (в межах коштів, передбачених на ці цілі).

III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1.   Учасниками навчально-виховного процесу в школі є: учні;

керівники;

педагогічні працівники; психологи, бібліотекарі; інші спеціалісти;

батьки або особи, які їх замінюють.

3.2.   Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

3.3.   Учні мають право:

на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакЛасних занять;

на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально- технічною, культурно-спортивною базою школи; на доступ до інформації з усіх галузей знань;

брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;

брати участь у роботі органів громадського самоврядування школи; брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь і гідність; на безпечні і не шкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4.   Учні зобов’язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

дотримуватися вимог1 статуту, правил внутрішнього розпорядку; бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна; дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм; брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

заняття відвідувати в шкільній формі.

3.5. Педагогічними працівниками школи можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належиш рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

ЗА Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про прапю, Законом України „Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

3.7.   Педагогічні працівники мають право на: захист професійної честі, гідності;

самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, нешкідливих для здоров’я учнів;

участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально- виховного процесу;

проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи; виявлення педагогічної ініціативи;

позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного знання;

участь у роботі органів громадського самоврядування школи; підвищення кваліфікації, перепідготовку;

отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством У країни;

на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8.   Педагогічні працівники зобов’язані:

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог; сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя; сприяти зростанню іміджу школи;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

захищати учнів від будь-яких норм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

виконувати накази і розпорядження керівника школи, відділу освіти міської ради;

брати участь у роботі педагогічної ради.

3.9. У школі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку школи, не виконують посадових обов’язків , умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільнюються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

звертатись до органів управління освітою, директора школи і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу у зміцненні матеріально-технічної бази; фінансовому забезпеченню школи;

на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського стоврядування школи тау відповідних державних, судових органах;

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

постійно дбати про фізичне здоров’я, харчування, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.13. Представники громадськості мають право:

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в

школі;

керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню школи;

проводити консультації для педагогічних працівників; брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.14. Представники громадськості зобов’язані:

дотримуватися статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника школи, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

IV. УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

4.1.   Управління школою здійснюється відділом освіти міської ради.

Безпосереднє керівництво пшояи здійснює його директор. Директором

може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше як 3 роки. Директор школи призначається і звільняється з посади наказом начальника управлінням освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації за погодженням з міським головою. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється наказом начальника відділу освіти міської ради за поданням директора школи.

4.2.   Вищим- органом громадськго самоврядування школи є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

працівників школи – зборами трудового колективу; учнів школи другого – третього ступеня – класними зборами; батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів; від працівників навчального закладу 6, учнів 6, батьків і представників громадськості 6.

Термін їх повноважень становить один рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають голова ради школи, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор школи, відділ освіти міської ради.

Загальні збори:

обирають раду школи, її голову, встановлюють термін їх повноважень; заслуховую звіт директора і голови ради школи; розглядають питання навчально-виховної методичної і фінансово- господарської діяльності школи:

затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності школи;

приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників;

4.3. У період між загальними зборами діє рада школи.

4.3.1. Метою діяльності ради є:

сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу; об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку школи та удосконалення навчально-виховного процесу;

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління посоли;

розширення колегіальних форм управління школою; підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.3.2. Основними завданнями ради є:

підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку школи та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

формування навичок здорового способу життя; створення належного педагогічного клімату в школі; сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов ї вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами школи.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається включно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.3.4. Рада навчального закладу діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України; колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора школи, відділу освіти міської ради, а також членами ради.

Рішення ради приймається просто більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать законодавству України та Статуту школи, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх змінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації школи з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету школи.

4.3.5. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності школи, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

43.6. Рада школи.

 • організовує виконання рішень загальних зборів;
 • вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
 • спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи школи та здійснює контроль за його виконанням;
 • разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту школи;
 • затверджує режим роботи школи;
 • сприяє формуванню мережі класів школи обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю „За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю „За досягнення у навчанні” та похвальними грамотами „За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;
 • разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів,
 • можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
 • погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік; заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
 • бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
 • виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями; виступає ініціатором проведення добродійних акцій; вносить на розгляд педагогічної ради та відділу освіти міської ради пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
 • приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням; розглядає питання родинного виховання;
 • бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально- економічних умовах;
 • сприяє педагогічній освіті батьків;
 • сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
 • розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;
 • організовує громадський контроль за        харчуванням і    медичним
 • обслуговуванням учнів;
 • розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи школи;
 • вносить пропозиції щодо морального і      матеріального    заохочення
 • учасників навчально-виховного процесу;
 • може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісії та зміст їх роботи визначаються радою.

 4.4. Директор школи:

 • здійснює керівництво педагогічним колективом, надає       пропозиції
 • відділу освіти міської ради щодо раціонального добору і розстановки педкадрів, створює необхідні умови         для підвищення фахового і
 • кваліфікаційного рівня працівників;
 • організовує навчально-виховний процес;
 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;
 • відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 • виходить з пропозицією до відділу освіти міської ради щодо винесення заохочень та стягнень стосовно педагогічних працівників;
 • здійснює раціональний добір, розстановку, прийом і звільнення обслуговуючого персоналу;
 • прийом і звільнення обслуговуючого персоналу школи;
 • створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
 • забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно – гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • забезпечує права учнів на захист їх від будь – яких форм фізичного або психічного насильства;
 • призначає класних керівників, завідуючий навчальними кабінетами, майстернями, навчально – дослідними ділянками;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів; здійснює контроль проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
 • розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами; видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 • за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників школи;
 • створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
 • несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, відділом освіти міської ради.

4.5.   Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором школи і затверджується відділом освіти міської ради.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.6.   У школі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган — педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор школи.

4.7.   Педагогічна рада розглядає питання:

удосконалення і методичного забезпечення навчально – виховного — процесу, планування та режиму роботи школи;

переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально – виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду.

морального та матеріального заохочення учнів і працівників школи.

4.8.   Робота педагогічної ради планується відповідно до потреб інколи. Кількість мтітанк педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально – виховного процесу.

4.9.   У школі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V. МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНА БАЗА

5.І. Матеріально — технічна база школи включає будівлі споруди, землю, комунікації, вартість яких відображено у балансі відділу освіти міської ради.

5.2.   Майно        школи належить на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства,рішення про заснування статуту школи.

5.3.   Школа відповідно чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотриманням вимог та норм їх охорони.

5.4.   Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна школи проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані школі внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються до чинного законодавства.

5.5 Для забезпечення навчально – виховного процесу база школи складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, столярної, обслуговуючої праці), а також спортивного і актового залів, буфету, приміщення для технічної та навчально допоміжного персоналу.

VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1.   Фінансово —господарська діяльність школи здійснюється на основі його кошторису.

6.2.   Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

–        кошти місцевого бюджету;

–        кошти фізичних та юридичних осіб;

–        кошти отримані від надання освітніх послуг понад обсяг, встановлені навчальними планами і програмами у дошкільних та загальноосвітніх закладах;

–        платні гуртки, факультативи;

–        консультації для учнів понад обсяги, встановлені навчальними планами програмами навчальних закладів;

–        організація „груп здоров’я ” спортивних, фізкультурно — спортивних заходів;

– здавання в оренду будівель, споруд та іншого не рухомого майна, обладнання, не пов’язаних з навчально — виховною діяльністю, яке не погіршує соціально — побутові умови працівників закладу, учнівської молоді.

6.3.   Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в школі визначається законодавством, нормативно – правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади.

6.4.   Звітність про діяльність школи встановлюється відповідно до законодавства.

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1.   Школа за наявності належної матеріально — технічної та соціально — культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2.   Школа мас право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями,громадськими об’єднаннями інших країн.

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ШКОЛИ

8.1.   Державний контроль за діяльністю школи здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2.   Державний контроль здійснюється Міністерством освіти України, Державною інспекцією навчальних відділом освіти і науки Сумської державної адміністрації та управління освіти міської ради.

8.3.   Основною формою державного контролю за діяльністю школи є атестація, що проводиться не рідше одного разу десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4.   У період між атестаціями проводяться перевірки ( інспектування ) школи з питань, пов’язаних його навчально — виховної діяльності. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально – виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально – виховною діяльністю, відділу освіти міської ради відповідно до законодавства.

ІХ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію школи приймає міська рада.

Реорганізація школи відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, відділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною міським головою, а у випадках ліквідації за рішенням Господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління школою.

9.2.   Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно школою, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його міському голові.

9.3.   У випадку реорганізації права та зобов’язання школи переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.