Аналіз роботи школи у 2019-2020 навчальному році та завдання на 2020-2021 навчальний рік

Аналіз роботи школи у 2019-2020 навчальному році та завдання на 2020-2021 навчальний рік

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» від 23.03.2005 р. № 178, на виконання Національної доктрини розвитку освіти (п. 3), наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 р. № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів»,  керівник має щороку звітувати про свою діяльність на загальних зборах педагогічного колективу, батьківського комітету та ради школи, громадськості. Таке звітування має на меті подальше утвердження відкритої і демократичної державно – громадської системи управління освіти, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності в школі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти, виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  Указів Президента України від 25.06.2013 № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», від 18 травня 2019 року № 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання»,  постанов Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», Концепції Нової української школи, Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища в новій українській школі, Стратегії національно-патріотичного виховання, затвердженої Указом Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019, Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 115, Комплексної програми розвитку освіти м. Конотопа на 2018-2022 роки та інших законодавчих та нормативно-правових документів із питань виконання законодавства України в галузі «Освіта».

На кожному рівні навчання забезпечується виконання державного стандарту, а також дається теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного і морального здоров’я.

Успішність подолання кожного рівня, виконання його освітніх задач гарантується школою тільки за умови усвідомленого й добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процес

Робота з кадрами

У 2019-2020 навчальному році в школі працювало 30 педагогів, 1 вихователь групи продовженого дня , 1 психолог. Із них:

Мають педагогічне звання:

Відмінник освіти України – 1;

 1. Старший учитель – 5;
 2. Учителів з вищою категорією – 9;
 3. Учителів спеціалістів I категорії – 11;
 4. Учителів спеціалістів II категорії –8;
 5. Спеціалістів – 4

Кадровий склад колективу

 

За підсумками атестації  присвоєно (підтверджено раніше присвоєні) кваліфікаційні категорії:

«спеціаліст вищої категорії»   – 2 (40%);

«спеціаліст першої категорії» – 1 (20%);

«спеціаліст другої категорії» – 2 (40%);

Із метою підвищення свого фахового рівня, рівня кваліфікації, учителі школи протягом навчального року проходили курсову підготовку  на базі Сумського ОІППО за такими формами навчання:  очно-дистанційною – 3 особи, очною – 3 особи; дистанційною – 3 особи,  курси за вибором – 11 педагогів; 8 педагогів пройшли предметні  онлайн-курси. Усі педагоги школи отримали сертифікати за участь у  вебінарах, он-лайн конференціях, семінарах, учасниками і слухачами яких вони протягом навчального року та особливо під час карантину.

Освітній процес

Упродовж 2019-2020 навчального року діяльність педколективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів, на охоплення навчанням усіх дітей шкільного віку.

Школа працювала за навчальним планом, складеним у відповідності  до Типових  навчальних планів, затвердженими наказом МОН України. При складанні робочих навчальних планів враховуються інтереси, запити та потреби учнів. Так, за бажанням учнів і їх батьків за рахунок варіативної складової:

 • забезпечуючи  реалізацію індивідуального підходу до учнів, з метою розвитку зв’язного мовлення в початкових класах був введений курс за вибором «Індивідуальні заняття з учнями, які потребують педагогічної підтримки»;
 • Відповідно до природничого профілю навчання школи III ступеня, з метою допрофільної освіти та враховуючи інтереси  здобувачів освіти, кадрове забезпечення, в  школі II ступеня введено факультативи та курси за вибором:
 • – у 5-му і в 6-х класах по 2 години виділено на факультативний курс «Основи хімічних знань»;
 • – у 7-х класах:  курс за вибором «Життя рослин» (1 година);
 • – у 8-му класі: факультативи «Світ кімнатних рослин» (1 година) та «Аптека природи» (1 година);
 • – в 9-му класі введено курс за вибором: «Екологія рослин» (1 година),        та  факультатив    «Охорона тварин»   (1 година).
 • З метою підвищення якості математичних знань у 5-му класі виділено   1 годину на факультативний курс «Розв’язування тестових задач», у 6-х класах – «Математичний калейдоскоп» (по 1 годині). Із метою формування стійких психічних процесів розвитку дитини в 7-х класах виділено по 1,5 години на факультативний курс «Сходинки до вершини «Я»» та по 0,5години в 5-му і 6-х класах – на курс за вибором «Психологія спілкування».
 • За потребою здобувачів освіти та за бажанням їх батьків у 8-9 класах виділено по 1 годині на факультатив «Креслення».
 • У класах біолого-хімічного профілю (10-11 класи) виділено  0,5 години на курс за вибором з хімії «Вибрані питання загальної та органічної хімії» та факультативи з біології, хімії: «Убережи себе від ВІЛ» (1 година), «Розв’язування  задач з хімії» (0,5 години).
 • Враховуючи профілізацію школи III ступеня, за потребою здобувачів освіти та з метою їх підготовки до ЗНО у 10-11 класах додатково виділено на підсилення предметів інваріантної складової:  по 3 години на біологію і екологію, 2,5 години на хімію 10 класі і 4 години в 11 класі; введено  0,5 години індивідуальних занять з географії в 11 класі та по 1 годині  факультативного курсу в 10 і 11 класах «Довузівська підготовка з математики».

Адміністрація здійснювала контроль за виконанням програм, календарно-тематичним плануванням, якістю викладання предметів. Матеріали контролю були узагальнені в наказах, які доводилися до відома педагогічних працівників. Відповідно до річного плану школи та з метою контролю за виконанням навчальних планів і програм у  2019-2020 навчальному році, адміністрацією школи було здійснено перевірку виконання навчальних програм у 1-11 класах. Перевіркою підтверджено, що навчальний процес у 1-11 класах здійснюється згідно діючих навчальних програм, затверджених Міністерством освіти і науки України.

У зв’язку з призупиненням навчального процесу в 7-А класі з 11.02.2020 по 17.02 2020  включно згідно наказу відділу освіти Конотопської міської ради від 10.02.2020 №92-од «Про тимчасове призупинення занять у 7-А класі»; призупиненням навчального процесу в 11 та 10 класах з 13.02.2020 по 19.02 2020  включно згідно наказу відділу освіти Конотопської міської ради від 12.02.2020 №105-од «Про тимчасове призупинення занять у 10 та 11 класах», кількість проведених уроків відповідає скоригованому календарно-тематичному плануванню. Програму виконано за рахунок ущільнення програмного матеріалу.

Керуючись Постановою Кабінету міністрів України від 11.03.2020 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVIT-19» та листом Міністерства освіти і науки України №1/9-154 від 11.03.2020, розпорядженням міського голови від 12.03.2020 №64-од «Про заходи запобігання епідемії коронавірусної інфекції в місті Конотоп на недопущення поширення COVIT-19» з 12.03.2020 по 29.05.2020 здійснювався освітній процес у дистанційній формі шляхом застосування електронних засобів, інформаційно-комунікаційних технологій, платформ,  а саме: «Мій клас, Googleclassroom,  Naurok, Zoom, Qwizizz,  GoogleForms, Classetime, Всеосвіта», широко практикувалося використання педагогами власних блогів, засобів Веб.2.0. (інтерактивні дошки Lino,  Padlet, LearningApps, Linoit).

У повному обсязі виконані контрольні роботи та всі необхідні форми контролю мовленнєвої діяльності з української мови і літератури, зарубіжної літератури. Проведено всі уроки розвитку зв’язного мовлення, позакласного читання, перевірено темп і техніку читання. Відповідно до плану виконано контрольні роботи з математики, фізики, хімії. З фізики, хімії,  біології виконано всі заплановані лабораторні та практичні роботи.  З іноземної мови проведено всі залікові  уроки контролю: читання, письма, аудіювання, говоріння.

Освітній  процес у старшій школі, направлений на реалізацію профільного навчання, виконує дві функції: функцію підготовки здобувачів освіти до самостійного оволодіння знаннями та вміння трансформувати набуті знання в загально навчальні та життєві компетентності. Справа навчання та виховання будується на основі освітніх потреб і природних здібностей учнів.

Якість освіти здобувачів освіти – це показник рівня професійної майстерності педагогічного колективу, який характеризує  не наскільки доцільно вчителі підбирають форми і методи навчання, а наскільки ефективно проводять уроки, як впроваджують інноваційні технології для підвищення результативності освітнього процесу.

Адміністрація школи постійно здійснює контроль за навчальними досягненнями здобувачів освіти через моніторингове дослідження за такими напрямками: вивчення якості навчальних досягнень учнів за результатами семестрового та річного оцінювання; вивчення навчальних досягнень кожного класу окремо та в порівнянні з іншими класами навчального закладу; встановлення рівня досягнень учнів класу з усіх предметів інваріантної частини навчального плану та ступеня засвоєння предметів варіативної частини; опрацювання результатів підсумкових контрольних робіт та ДПА.  Але відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою корона вірусом SARS-CoV-2», зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 року №262 та змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 року №291,   наказу Міністерства освіти і науки України від 30.03.2020 року № 463 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році»,  цьогоріч учні 4 та 9 класів звільняються від проходження ДПА. Для випускників 11 класів ДПА у формі ЗНО буде проведено відповідно до календарного плану проведення ЗНО (зі змінами).

Збирається також  інформація про учнів, які мають рівень досягнень з одного-двох предметів нижчий основного свого рівня. Встановлюється, скільки ще учнів може навчатися на високому чи достатньому рівні, що це за учні і з якого класу. На основі зібраної інформації за І семестр проводився  її аналіз і був складений прогноз якості знань на кінець року як по школі, так і по кожному класу окремо. І як результат – рівень навчальних досягнень за ІІ семестр підвищився.

За підсумками проведеної роботи приймаються управлінські рішення щодо виконання поставлених цілей. Серед них: створення належних умов для продуктивної співпраці учасників освітнього процесу; пошуки нових форм і методів проведення уроку; проведення індивідуальної роботи з здобувачами о світи; організація занять предметних гуртів, факультативів, спецкурсів; налагодження спільної роботи закладу освіти і батьків; відпрацювання контролю з боку класних керівників за підготовкою учнів до уроків, ведення зошитів, щоденників, станом відвідування  закладу освіти; удосконалення контролю з боку адміністрації за освітнім процесом.

Станом на 1 вересня 2019 року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилось 6 років, а це 60 здобувачів освіти, що на 7 більше, ніж у попередньому році.

За підсумками 2019 – 2020  навчального року із 458 здобувачів освіти 1 – 11 класів:

114  здобувачів освіти  1-2-х класів –оцінені вербально;

296 здобувачів освіти  2-8, 10 класів оцінені і переведені до наступних;

27 здобувачів освіти  отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту загального зразка та 1 учень – з відзнакою (Шишкевич Олександр);

21 здобувачів освіти  отримали  свідоцтва про повну загальну середню освіту загального зразка ;

Одна учениця (Чеглакова Олександра) «За високі досягнення у навчанні» претендує на нагороджена золотою медаллю і одна учениця (Мойсієнко Марія) – срібною медаллю;

19  здобувачів освіти   – нагороджено похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», що є на рівні минулого навчального року.

Рівень навчальних досягнень здобувачів освіти на кінець 2019-2020 навчального року

Мережа Низький рівень (1,2,3) Середній рівень (4,5,6) Достатній рівень (7,8,9) Високий рівень (10,11,12)
Класів Учнів Усього 2–4 5-9 10-11 Усього 2–4 5-9 10-11 Усього 2-4 5-9 10-11 Усього 2- 4 5-9 10-11
17 458 191/55,5% 46/40% 120/64% 25/57% 132/38% 57/50% 57/30,5% 18/41% 21/6,5% 10/10% 10/5,5% 1/2%

 

Рівень навчальних досягнень здобувачів освіти на кінець 2019-2020 навчального року

Таким чином, рівень навчальних досягнень здобувачів освіти за 2019-2020 навчальний рік переважно достатній і середній.

Середній бал навчальних досягнень учнів становить 8,1 балів, який є вищим на 0,4 бали за попередній навчальний рік.

Якість знань учнів складає  45 % (проти 43% у І семестрі) за рахунок підвищення рівня навчальних досягнень здобувачів освіти під час карантину і навчання за дистанційними технологіями.

Аналіз успішності учнів за паралелями класів

Клас Кількість учнів 1-3 бали % 4-6 балів % 7-9 балів % 10-12 балів % % якості Середній бал
3 52 0 0 22 42 26 50 4 8 58 8,1
4 61 0 0 24 39 31 51 6 10 61 8,4
5 33 0 0 17 51 14 40 3 9 48 8,6
6 42 0 0 25 60 14 33 3 7 40 8,2
7 55 0 0 38 69 15 27 2 4 31 7,9
8 30 0 0 23 77 6 20 1 3 23 7,1
9 27 0 0 17 63 9 33 1 4 37 7,7
10 23 0 0 17 74 6 26 0 0 26 7,9
11 21 0 0 8 38 12 57 1 5 62 8,3
Всього 458 0 0 191 55,5 132 38 21 6,5 45 8,1

 

Однією з найголовніших причин невисокого рівня знань здобувачів освіти є невміння школярів учитися, недорозвиненість стійких навичок навчальної праці, невимогливість до себе, невірно організована навчальна праця вдома та в класі. Недостатня системна індивідуально-диференційована робота вчителів-предметників із здобувачами освіти середнього рівня навчальних досягнень.

На основі аналізу навчально-виховної та методичної роботи, потреб та інтересів педагогів, з метою формування інноваційної культури та підтримки творчих ініціатив педагога як важливих чинників забезпечення якісної освіти, реалізації державних стандартів, розвитку національно свідомої творчої особистості у наступному навчальному році педагогічний колектив школи має на меті почати  працювати над новою науково – методичною проблемою «Упровадження прогресивних технологій навчання, як засіб формування ключових компетентностей здобувачів освіти». Для досягнення цієї мети необхідно вирішити такі завдання:

1.Забезпечення гарантованого Конституцією України право громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

 1. Спрямування роботи  педагогічного колективу на впровадження нових Державних стандартів та Концепції Нової української школи.
 2. Продовження роботи над формуванням життєвих компетенцій школяра в рамках освітнього простору.
 3. Удосконалення змісту, форм і методів освітнього процесу шляхом:
 • забезпечення кожному з здобувачів освіти рівного доступу до якісної освіти;
 • здійснення постійного моніторингу показників роботи школи та педагогічних працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення їхньої діяльності;
 • зміцнення навчально-матеріальної бази школи;
 • забезпечення комплексного підходу до вирішення завдань з охорони здоров’я і життя дітей;
 • виховання громадянської свідомості учнів, патріотизму, національних традицій, моралі, поваги до державних символів України;
 • забезпечення безумовного виконання всіх норм законодавства із захисту дітей пільгових категорій та інших учасників освітнього процесу;
 • дотримання академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу.

5.Посилення контролю за якісним викладанням предметів, ефективним використанням сучасних інформаційних технологій для забезпечення диференційованого підходу та підвищення пізнавального інтересу учнів до вивчення предметів.

 1. Розвиток творчої активності педагогів, підвищення їхнього кваліфікаційного  та професійного рівеня.

7.Сприяння впровадженню інформаційно-комунікативних, проектних та здоров’язбережувальних технологій у освітній  процес, застосовування їх в управлінській діяльності.

 1. Удосконалення системи планування та координації всіх ланок освітнього процесу, внутрішкільного контролю, інформаційного та науково-методичного забезпечення діяльності навчального закладу.

Усе це сприятиме формуванню конкурентноздатних випускників, які гідно працюватимуть і навчатимуться в незалежній Україні та інших куточках світового простору.

Робота з обдарованими дітьми

Робота з обдарованими дітьми в Конотопській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 11 планувалася і здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».

З метою виявлення обдарованих дітей психологом школи було проведено тестування діагностики пізнавальних процесів учнів 2,3,5 класів; визначення коефіцієнту інтелекту здобувачів освіти 6-7 класів, виявлення спеціальних розумових здібностей.

На початку нового навчального року всі вчителі-предметники підготували папки про роботу з обдарованими дітьми. Серед матеріалів, внесених до папок були: список обдарованих дітей, індивідуальний план роботи з ними, творчий паспорт здобувача освіти, картка психолого-педагогічних спостережень, рекомендації по роботі з обдарованими дітьми, творчі завдання для підготовки до олімпіад, конкурсів.

Формуванню творчої особистості сприяють інтерактивні форми роботи здобувачів освіти на уроках, у профільних класах курси за вибором, факультативи, участь здобувачів освіти у шкільних і міських олімпіадах, конкурсах.

З метою реалізації здібностей  здобувачів освіти протягом року були проведені конкурси читців, юних художників, спортсменів. Під час проведення предметних тижнів проводилися конкурси на кращого здобувача освіти з предмета, конкурси ерудитів «Розумники».

У 2019-2020 навчальному році у банку даних «Обдарованість» нашої школи нараховується 23 здобувачі освіти,  18 з них мають інтелектуальну обдарованість, 9 – спортивно-туристичну, 2  – художньо-естетичного, літературного напрямку;  3– хореографічну.

Протягом 2019-2020 навчального року 15 здобувачів освіти школи були слухачами Сумського територіального відділення МАН України. Зокрема, Шишкевич Олександр, учень  9 класу, отримав сертифікат учасника Конотопської МАН України за участь у науково – практичній конференції «Актуальні проблеми сьогодення очима юних дослідників Конотопщини»..

У ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін брало участь 42 учні, одна учениця (Кузько Альона, учениця 10 класу) стала переможцем ІІ етапу  олімпіади з трудового навчання, один учень став призером  олімпіади з трудового навчання (Мова Андрій, учень 11 класу), один учень став призером олімпіади з географії (Шишкевич Олександр, учень 9 класу), один призер олімпіади з української мови (Чеглакова Олександра, учениця 11 класу), один призер олімпіади з математики (Ровна Крістіна, учениця 7 класу) та два призери олімпіади з біології ((Чеглакова Олександра, учениця 11 класу, Кирилов Андрій, 8 клас). Також наші школярі брали участь в І Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На урок» і досягли добрих результатів:

 • 4призери І Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На урок» із біології,
 • 3 призери І Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На урок» із англійської мови),
 • 9 призерів І Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На урок» з інформатики,
 • 7 призерів І Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На урок» із географії,
 • 8 призерів І Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На урок» із хімії,
 • 4 призери І Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На урок» з історії.

У ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін брала участь учениця 10класу Кузько Альона, яка посіла  VІ місце з трудового навчання.

У 2019-2020 навчальному році учні школи посіли призові місця у міському етапі конкурсів:

– ІІІ місце в Міжнародному  конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика – Чеглакова Олександра, учениця 11 класу;

– ІІ місце в конкурсі-акції «Говоримо українською» – Федюрко О.,  учениця 8 класу;

– І місце в міському конкурсі «Дякую захисникам», у номінації «Вірш захиснику» – Федюрко Людмила, учениця 8 класу;

– ІІІ місце в конкурсі від Канадської діаспори на кращий вірш про майбутнє України – Лушня В., учень 6-А класу;

– ІІІ місце в конкурсі «Хімічний калейдоскоп», команда учнів 8 класу;

– ІІ місце в регіональному фестивалі-конкурсі «Джерела Конотопщини – 24» у номінації «Декоративно-ужиткове мистецтво».

Учні школи – учасники Всеукраїнського інтерактивного природничого конкурсу «Колосок» (265 учнів),  математичного конкурсу «Кенгуру» (42 учні), фізичного конкурсу «МАН-ЮНІОР ЕРУДИТ» (7 учнів), конкурсу з інформатики «Бобер» (26 учнів), конкурсу з англійської мови «Гринвіч» (31 учнів), української мови «Соняшник» (37 учень), світової літератури «Sunflower»  (2учнів), конкурсу з історії «МАН-ЮНІОР ЕРУДИТ» (12 учнів).

Наші школярі  беруть участь у спортивно туристичних змаганнях . А саме у міській туристичній спартакіаді, яка проходить у декілька етапів («Екскурсійне орієнтування» – для учнів 5-6 класів, «Джура» – для 7-8 класів, «Смуга перешкод» – для 9-11 класів та велотуризм – для учнів 9-11 класів). Але, на жаль, призових місць школярі не посіли. А спортивні шкільні команди мають певні результати у місті –  посіли ІІІ місце на міських змаганнях з футболу «Шкіряний м’яч», та  зайняли ІV місце у міському турнірі з волейболу.

Учні 10-го та 5-го класів брали участь у міському фестивалі  учнівських та родинних колекцій  «Природа навколо нас», за що були нагороджені грамотою начальника відділу освіти Конотопської міської ради.

З метою любові до рідного слова, формування у учнів правильного і красивого мовлення, декламування ліричних і прозових текстів, вихованці гуртків «Театральний» та «Художнє читання» протягом року брали участь у безлічі різноманітних конкурсів: І та ІІ етап конкурсу «50 слів»,  Міжнародному мовно-літературному  конкурсі учнівської та студентської молоді ім.. Т.Г.Шевченка (І та ІІ етапи),  шкільному святі до Міжнародного дня рідної мови «Мова – серце нації», у заходах до Дня писемності, Шевченківських днях, конкурсі «Тернистими шляхами Кобзаря», XІX Всеукраїнському Конкурсі учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої», І та ІІ етапі конкурсу з української мови ім. П.Яцика,  мистецькій акції «Дякую захисникам», конкурсі «Людина і ліс», конкурсі  «Розум-фест – 2020» тощо.

Естетичне виховання дає можливість учням творити, вміти вести самостійний пошук для висловлення свого власного бачення світу. Вокальний  колектив «Дивограй» (керівник Білоножко М.В.) успішно виступає на всіх шкільних заходах. В школі діє постійна художня галерея, де виставлено роботи художників школи та продовжується естетичне оформлення коридорів творчими роботами учнів.

З метою активізації пізнавальних інтересів та виховання естетичних смаків було організовано відвідування театральних вистав, музеїв, виставок, відвідування лекцій-концертів у ДШМ, проводились різноманітні екскурсії.

Протягом навчального року  вчителі виховували в учнів власний погляд на світ, налаштованість на виконання творчих завдань, здатність радіти за інших. Так, на міському заході «Євробачення – 2019», учениці 7Б класу Чиркова Єлизавета та Стеніна Анастасія  гідно представили Фінляндію та зайняли ІV місце.

Екологічне виховання спонукає  шкільний колектив до проведення трудових десантів по впорядкуванню пришкільної території, екологічних акцій «Земля наш спільний дім»,  «Чиста Україна – чиста Земля». У рамках цих проектів учні провели екологічні рейди на території школи  та прилеглій до неї парковій зоні. На сьогодні наш заклад є учасником Всеукраїнського проекту ZWS Zero Waste School Klichko Foundetion (вторинна переробка і сортування сміття).

Здобувачі освіти  нашої школи активні учасники міських заходів: участь у Всеукраїнській акції «Майбутнє лісу в твоїх руках», міських  акціях «Зелена хвиля» та «Смітникам на природі – годі»;    відзначенні Дня міста та інших міських заходів. Проведення і участь у колективно-творчих справах дають можливість реалізувати дітям свої творчі здібності, проявити таланти.

Школярі – активні учасники культурного та громадського життя міста, зокрема екологічних, патріотичних  та благодійних акціях тощо.

Популярним серед учнів школи є участь у шкільних спортивних змаганнях, присвячених Дню здоров’я, Дню захисника Вітчизни; міських легкоатлетичних кросах, шкільному турнірі з футболу на приз директора школи.

Здобувачам освіти, які досягли високих успіхів у навчанні видані Похвальні листи «За високі досягнення у навчанні».

У наступному навчальному році слід приділити більше уваги індивідуалізації навчання обдарованих дітей, залученню їх до співпраці в Малій академії наук; учителям-предметникам провести ґрунтовну підготовку їх до олімпіад. Психологу школи необхідно організувати роботу щодо вироблення навичок впевненої поведінки обдарованих дітей

    Науково-методична робота в школі велася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», згідно Рекомендацій щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти, схвалених листом Міністерства освіти і науки України від 23.07.2002р. №1/9-21.8, наказу по школі від 18.09.2019 року №200-од «Про організацію науково-методичної роботи з педкадрами в 2019-2020 навчальному році».

У 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив школи продовжив роботу  над науково-методичною проблемою «Сприяння творчому та інтелектуальному розвитку учнів, створення якісного освітнього простору в школі шляхом використання можливостей ІКТ в освітньому процесі».

У ході роботи над проблемою, вирішувалися такі завдання:

 • науково-методичний супровід забезпечення вимог Державних стандартів;
 • удосконалення фахової майстерності і кваліфікації педагогічних кадрів, підвищення їх психолого-педагогічної компетентності;
 • забезпечення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу освітнього процесу;
 • підвищення якості знань учнів засобами сучасних форм і методів роботи;
 • організація роботи з обдарованими дітьми через діяльність, курсів за вибором, МАН, підготовку та проведення олімпіад, участі у різноманітних конкурсах, турнірах, змаганнях;
 • підвищення теоретичної, науково-методичної та фахової підготовки педагогічних працівників шляхом диференційованого підходу до організації внутрішньошкільної методичної роботи;
 • мотивація педагогів до використання сучасних підходів в організації освітньої діяльності, спрямованих на формування життєвих і предметних компетнетностей;
 • поширення педагогічного досвіду працівників закладу освіти шляхом публікацій матеріалів на освітніх сайтах;
 • підвищення рівня методологічної підготовки педагогічних кадрів, перенесення акценту з інформаційних на інтерактивні аспекти навчання;
 • сприяння виробленню в учителів умінь і навичок удосконалення самоосвітньої діяльності;
 • професійне становлення молодих учителів тощо.

Ці завдання творчо вирішувалися педагогічним колективом через різні форми методичної роботи: групові форми (шкільне методичне об’єднання вчителів початкових класів, творчі групи, динамічну групу, школу молодого вчителя), колективні форми роботи (творчі пари вчителів основної школи «Ефективні методи роботи з обдарованими учнями – запорука успіху» –  саме таке питання допомогло вчителям виявити позитивне у роботі з учнями під час підготовки до предметних олімпіад, побачити прогалини та виявити шляхи підвищення рівня якості освіти; психолого-педагогічний консиліум, методичні оперативні наради, педагогічні читання), індивідуальні форми роботи (методичні консультації, співбесіди з проблем, самоосвітня робота педагогів).

          У структурі методичної роботи однією із організаційних форм групової роботи є методичні об’єднання вчителів. Протягом року працювало   методичне об’єднання  вчителів початкових класів.

У 2019-2020 навчальному році колектив вчителів початкової школи  продовжував вирішувати завдання, що були поставлені державно-правовими документами, рішеннями місцевих органів влади та планом роботи на навчальний рік.

Методоб`єднання вчителів  початкових класів в цьому навчальному році продовжувало працювати над проблемою «Розвиток розумових здібностей як необхідна складова формування інноваційної творчої особистості». Розумове виховання у широкому розумінні передбачає виховання допитливої інтелектуально розвиненої особистості здатної до самостійного творчого пізнання світу. Значна увага приділялася використанню та впровадженню в роботу нових методів навчання призначених для роботи   з учнями в Новій українській школі.

Добре себе зарекомендували спільні позакласні заходи взаємовідвідування уроків, проведення круглого столу «Абетка директора. Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників», семінарів-практикумів для вчителів,обмін думками.

Змістом методичної роботи було:

 • підвищення рівня дидактичної та методичної підготовки вчителів;
 • створення умов для самоосвіти та творчості вчителів;
 • вивчення та впровадження в практику передового педагогічного досвіду;
 • оволодіння новими навичками та прийомами навчання та виховання;
 • інтеграція в освітній процес дітей з особливими освітніми потребами;
 • використання технологій колективно-групового навчання;
 • впровадження здров`язбережувальних технологій в навчальний процес.

У 2019 – 2020 навчальному році творчі групи вчителів  старшої школи  продовжили свою роботу над реалізацією науково – методичних проблем  «Застосування ІК технологій в освітньому процесі як засіб формування основних життєвих компетентностей учнів» та «Креативні форми роботи – запорука професійного зростання та педагогічної майстерності». Свою діяльність вчителі  спрямовують на пошук наукових новинок, на створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів навчання та виховання дітей, а головне – на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем. Досконало володіють ефективними формами і методами організації освітнього процесу, цілеспрямовано працюють над пошуком нових нестандартних форм організації навчального процесу та вихованням дітей такі вчителі: Лемешко О.А., Дяченко І.О., Петрушенко С.О., Гайдукова Н.В., Лушня С.П.

Було проведено по 4 засідання творчих груп учителів, на яких розглядалися питання згідно річного плану роботи творчих груп. У зв’язку з карантинними заходами заключне засідання відбулося в онлайн режимі у формі методичного моста «Удосконалення методів і прийомів проведення уроку як засіб розвитку творчої особистості вчителя та учнів», під час якого обговорювалася та аналізувалася проведена за рік робота, особливо практична частина (показові уроки, майстер-класи).

Динамічна група вчителів основної та старшої школи протягом навчального року приділяли значну увагу підвищенню результативності уроків через підвищення професійної компетентності вчителів, формуванню системності знань учнів, виробленню в них практичних і пізнавальних умінь; продовжили працювати над науково – методичною «Упровадження сучасних підходів навчання до творчого розвитку учнів із використанням ІКТ». Уся робота динамічної групи нашої школи проводилася згідно плану, який складався у вересні на весь навчальний рік. Тематика засідань динамічної групи  була спрямована на вивчення теоретичних та практичних аспектів упровадження сучасних підходів навчання до творчого розвитку учнів із використанням ІКТ, значна увага приділялась роботі з обдарованими дітьми, розвитку навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі удосконалення навчальних вмінь, створенню ситуації успіху на уроці як засобу розвитку навчальної активності та самостійності учнів, інноваційним технологіям навчання на уроках, підведенню підсумків роботи динамічної групи.

Протягом навчального року відбулося  4 засідання динамічної групи.

Ефективною формою роботи з молодими та малодосвідченими вчителями є школа молодого вчителя, яка працювала над проблемою «Становлення молодого вчителя – основа розвитку освіти», яка працювала протягом року згідно плану і результатом роботи групи є: розробка рекомендацій  для забезпечення демократизації навчання та рекомендації з питань поліпшення стану диференціації, індивідуалізації  та гуманізації навчання; створено індивідуальні методичні скарбнички; опрацьовано сучасні освітні технології; проведено консультації, бесіди з наставниками, ділові ігри, круглі столи, дискусії та індивідуальні консультації.

Методичною роботою в школі було охоплено всіх педагогів.  Учителі школи проводили показові уроки й позакласні заходи, де продемонстрували практичні результати втілення в практику теоретичних наробок з науково-методичної проблеми, над якою працюють.

У роботі психолого-педагогічного семінару були задіяні як досвідчені педагоги, так і вчителі початківці.

Підсумковий захід з  методичної  роботи та педагогічні читання в зв’язку карантинними заходами не були проведені.

Протягом навчального року на базі закладу були проведені заходи міського рівня – показовий урок для  вчителів фізичної культури (грудень 2019 року – на достатньому рівні); майстер – класу для вчителів біології  (листопад  2019 року – на високому рівні);  майстер – класу для вчителів початкових класів  (лютий  2019 року – на високому рівні);  ряд показових уроків та майстер-класів при проведенні на базі закладу засідання міської школи молодого вчителя (жовтень 2019 року).

Із метою підвищення свого фахового рівня, педагогічної творчості учителі школи протягом навчального року були активними учасниками  науково-методичних заходів різних рівнів. Зокрема,  учителі школи протягом навчального року проходили курсову підготовку  на базі Сумського ОІППО за такими формами навчання:  очно-дистанційною – 3 особи, очною – 3 особи; дистанційною – 3 особи,  курси за вибором – 11 педагогів; 8 педагогів пройшли предметні  онлайн-курси. Усі педагоги школи отримали сертифікати за участь у  вебінарах, он-лайн конференціях, семінарах, учасниками і слухачами яких вони протягом навчального року та особливо під час карантину.

Матюх Ю.П., учитель математики, Козик С.М.. учитель історії, Лушня С.П., учитель української мови і літератури   опублікували свої методичні розробки  уроків на сайті https://naurok.com.ua/publ. , Лушня С.П., учитель української мови і літератури опублікували свої методичні розробки  уроків на сайті «ttp://vseosvita.ua/library». Базарна О.П., учитель початкових класів опублікували свої матеріали в каталозі «Відкритий урок: розробки, технології, досвід». Зимовець В.І., учитель інформатики, розмістила свою публікацію у збірнику наукових праць «ΛΌГOΣ»  «Наукові відкриття та фундаментальні наукові дослідження»: світовий досвід Т.5. с. 72-74 «Функціональне діагностування електроприводу шахтної підйомної машини в режимі кластер-аналізу». Лушня С.П., учитель української мови і літератури, Бакун О.А., учитель англійської мови, української мови розмістили свої методичні розробки уроків на Інтернет – сайті «ttp://vseosvita.ua/library/».

Аналіз методичної роботи, проведеної протягом 2019 – 2020 н.р. показав, що у школі створені належні умови для розкриття можливостей і здібностей педагогів, для освоєння ними ефективного педагогічного досвіду, сучасних педагогічних технологій. Майже усі поставлені задачі в основному виконані: збільшилася кількість призових місць ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових предметів (5 – 2018-2019 н.р., 7 – 2019-2020 н.р.), підвищився професійний рівень педагогічного колективу,  зросла активність учнів та вчителів, їх прагнення до творчості.

Невирішеними залишаються такі проблеми:

– недостатньо організована робота щодо участі колективу закладу в освітянських проєктах різного рівня;

– залишається не високою результативність здобувачів освіти в  ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових предметів, написанні-захисті науково-дослідних робіт Конотопської МАН України, предметних конкурсах.

У новому навчальному році необхідно продовжити роботу по розбудові системи забезпечення якості освіти, підвищенню якості знань учнів, залученню учнів до виконання творчих і дослідницьких робіт, підвищенню професійної майстерності вчителів.

Пріорітетні напрями роботи на 2020-2021 навчальний рік:

 1. Продовжити роботу по реалізації нових Державних стандартів базової та повної загальної середньої освіти, розбудові Нової української школи, по вдосконаленню педагогічної майстерності вчителів.
 2. Сприяти активізації діяльності вчителів щодо поширення інноваційних технологій.
 3. 3. Створювати умови для участі педагогічних працівників школи у професійних конкурсах, надавати консультації педагогам з метою підвищення якості робіт.
 4. Посилити роботу з обдарованими та здібними учнями шляхом організації активних учнівських досліджень, організації роботи гуртків.

Контрольно-аналітична діяльність адміністрації

Основними напрямками контрольно-аналітичної діяльності в 2019-2020 навчальному році були:

-отримання інформації для педагогічного аналізу;

– надання методичної , практичної допомоги учителям ;

– створення оптимальних умов для навчання і розвитку дітей ;.

– удосконалення освітнього процесу, реалізація науково-методичної проблеми школи ,

– робота профільних і допрофільних класів .

У поточному навчальному році відповідно до перспективного плану внутрішньошкільного контролю, річного плану роботи школи    було здійнено:

 1. Контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, виховання і розвитку здібностей учнів в освітньому процесі.
 2. Контроль за веденням документації: класних журналів, особових справ, щоденників учнів, календарно-тематичних і виховних планів.
 3. Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять.

Контроль за якістю викладання предметів у  школі здійснювався декількома шляхами:

 1. Персональний контроль (бесіди, анкетування), відвідування уроків вчителів школи, згідно річного плану роботи закладу. Адміністрацією вивчалася система роботи вчителів, які проходили атестацію у 2019/2020 навчальному році
 2. Здійснено тематичний контроль стану викладання предметів: української мови і літератури «Творче застосування прогресивних технологій навчання та сучасних методів і прийомів роботи в процесі викладання української мови і літератури»; біології, природознавства, основ здоров’я «Активізація розумової діяльності учнів на уроках біології, природознавства, основ здоров’я шляхом застосування інноваційних технологій»; історії, правознавства, громадянської освіти; початкових класів «Формування нового освітнього простору відповідно до Концепції Нової української школи», результати якого розглядалися на засіданнях педагогічної ради, були видані накази за результатами вивчення даних питань, надані рекомендації педагогам щодо усунення недоліків у роботі та здійснювався адміністративний контроль (виконання рішень): англійська мова, зарубіжна література, географія, початкові класи, результати якого розглядалися на нарадах при директорові.
 3. Вивчено питання наступності у навчанні здобувачів освіти 5-го класу, адаптація шестирічних дітей до навчання в школі.

Проводилися  перевірки:

 • Стан організації освітнього процесу у 1-х класах;
 • Оглядовий контроль:  перевірка ведення щоденників учнями  школи;
 • Перевірка робочих зошитів з української мови , я досліджую світ, математики та природознавства у початкових класах; з української мови, англійської мови, математики, зарубіжної літератури в основній і старшій школі;
 • Вивчення стану сформованості навичок читання учнів 1-4 класів;
 • Вивчення дотримання учнями орфографічного режиму з української мови та математики;
 • Контроль за відповідністю теми і мети уроку, календарному плануванню, програмним вимогам , новому Державному стандарту освіти;
 • Перевірка роботи групи продовженого дня.

Також , була проведена декада «Початкова школа – 2020» . В запланованих заходах взяли участь учителі, діти та їх батьки.

У цілому декада «Початкова школа – 2020» була результативною. Заходи, проведені у рамках декади, сприяли посиленню уваги до проблем початкової школи, активізації методичної роботи з педкадрами, підвищенню професійної майстерності вчителів початкових класів, надали можливість розкрити потенціал педагогів, учнів, батьків.

У  І семестрі було проведено моніторинг знань здобувачів освіти у 3-4-х класах з математики, української мови; у 2-х, 5-11-х класах були проведені підсумкові контрольні роботи з основних предметів  за І, ІІ семестри,   перевірені навички читання  у молодших школярів. Адміністрацією школи були відвідані уроки та позакласні заходи, перевірена наявність дидактичного матеріалу, проведені зрізи знань, перевірено навчальну документацію. За результатами перевірки були зроблені висновки, надані рекомендації вчителям щодо удосконалення своєї педагогічної діяльності.

Результати цих перевірок та зрізів знань відображені в довідках та підсумкових наказах по школі. Облік і контроль, що здійснювався, включав різні направлення роботи: перевірку ЗУН, їх діагностику, підсумкові адміністративні контрольні роботи, перевірку робочих зошитів та зошитів для контрольних робіт, виконання державних програм тощо.

Основною метою внутрішкільного контролю було отримання інформації про зміст і якість надання освітніх послуг, а також надання методичної допомоги педагогам.

Загальний аналіз стану викладання цих дисциплін свідчить, що у вчителів, що викладають перевірені предмети, є вмотивована потреба щодо удосконалення освітнього процесу, застосування нових педагогічних технологій, підвищення результативності.

Аналіз результатів за минулий навчальний рік продемонстрував наступне:

–    освітній  процес має тенденцію до розвитку;

–    діяльність адміністрації закладу спрямована на вдосконалення освітнього процесу та підвищення його ефективності;

–    у школі використовують колективне обговорення отриманих результатів, колективний творчий пошук вирішення конкретних завдань. На підставі аналізу результатів адміністрація корегує наступні дії щодо досягнення поставленої мети;

–    школа підтримує свій позитивний імідж;

–    створюються умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, здібностей, потреб учнів;

–    значно покращилась ресурсна база ( матеріально-технічна база, інформаційно-методичне забезпечення);

–    методична робота сприяє модернізації змісту освітнього процесу, втіленню педагогічних інноваційних технологій;

–    створено сприятливий психолого-педагогічний клімат.

Однак залишились певні питання, розв’язання яких слід продовжити, а саме:

–    підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми;

–    активне використання комп’ютерних методичних комплексів;

–    покращення матеріально-технічної бази окремих навчальних кабінетів.

Виховна робота

У 2019 – 2020 навчальному  році  виховна робота в школі здійснювалася відповідно до нормативно-правових документів у галузі освіти, зокрема щодо організації виховної роботи. Водночас було враховано план роботи й рекомендації відділу освіти Конотопської міської ради.

Для досягнення успіху у виховній роботі на початку навчального року

чітко визначили науково-методичну проблему та мету виховної роботи.

Відтак з’ясували принципи,  зміст виховання. Кожний класний керівник склав план виховної роботи в класі на І та ІІ семестри, керуючись Законом України «Про освіту» від 28.09.2017,  наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про основні орієнтири виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах 1-11-х класів» від 31.10.2011 №1243  та  Концепцією національно-патріотичного виховання  дітей та молоді  від 16. 06. 2015 р. та стратегією національно – патріотичного виховання дітей та молоді від 13.10.2015.

Крім цього виховний процес будувався із урахуванням вимог сьогодення, які висвітлені в інформаційно-правових документах, регламентуючих організацію виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах України.

Помісячне та щотижневе планування роботи школи дозволяло ретельно готувати виховні заходи та здійснювати підбір форм діяльності в різних напрямках роботи.

Реалізація всіх напрямків виховної діяльності школи здійснювались через заходи, передбачені річним планом роботи школи, які враховували особливості виховання особистості та відображалися у наступному:

–  загальношкільних заходів,

– роботі учнівського самоврядування;

– роботі з батьківською громадськістю.

Мета виховної роботи школи – виховання високоосвіченої, соціально активної й національно свідомої особистості, якій притаманні глибока громадянська відповідальність, високі духовні цінності, патріотичні почуття, яка є носієм кращих досягнень національної та світової культури, здатна до самоосвіти і самовдосконалення.

Виховна робота у школі здійснювалася  відповідно до таких напрямів:

 • Національно – патріотичне виховання
 • Правове виховання
 • Громадянське виховання
 • Морально-етичне виховання
 • Художньо-естетичне виховання
 • Превентивне виховання
 • Трудове виховання
 • Родинно-сімейне виховання
 • Екологічне виховання

Формування громадянина – патріота України, підготовленого до життя, з високою національною свідомістю, виховання громадян, які здатні побудувати громадянське суспільство, в основу якого були б закладені та постійно втілювалися демократія, толерантність та повага до прав людини, набуває сьогодні особливого значення. Патріотизм у сучасному розумінні – це відчуття того, що в моєму класі, школі, районі, місті, країні все мене стосується, все залежить від мене.

У 2019-2020 навчальному році традиційно були проведені заходи до Дня українського козацтва, Дня захисника України,  Дня Гідності та Свободи, Свята української писемності – 9 листопада (показова виховна година у 5 класі, класний керівник Петрушенко С.О.),  уроки пам’яті до Дня партизанської слави та річниці визволення України , зустрічі з ветеранами та дітьми війни (у 9 та 8 класах), загальношкільна лінійка до Дня Соборності України, показова  виховна година в 11 класі (класний керівник Гайдукова Н.В.) «Крути – наша слава, наша історія».

Шляхами реалізації патріотичного виховання у позакласній роботі є насамперед тематичні тижні та декади: тиждень патріотичного виховання (грудень) – показова виховна година «Ми – українці» у 7Б класі, класний керівник Бакун О.А., заходи до Дня українського козацтва та Дня Гідності та Свободи (показовий виховний захід у 6А класі, класний керівник Козик С.М.), заходи до Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій (показовий виховний захід у 6Б класі, класний керівник  Тимащук Ю.О.), до Міжнародного дня рідної мови, 21 лютого 2020 року, учні 5 класу (класний керівник Петрушенко С.О.) взяли участь у заході – мовній мозаїці у міській бібліотеці «Мова барвінкова»,

У практиці позаурочної роботи школи вчителі  використовували традиційні та нетрадиційні форми діяльності: низка тематичних виховних годин, уроків мужності , уроків пам’яті  та позакласних заходів проводилися на патріотичну тематику:  заходи до Дня захисника України (14 жовтня) – це єдина виховна година «Шляхами подвигу і слави» (1-11 класи),  зустрічі з  учасниками бойових дій в зоні проведення ООС (8 – 9, 10 – 11, 6А – 6Б класи), місцевими прикордонниками (10- 11 класи),   спортивні змагання серед учнів початкової школи «Ми –  маленькі козачата, ми – нащадки козаків» та серед учнів середньої ланки «Козацькі забави». Старшокласники нашої школи брали  участь у міських заходах до Дня Української Армії – у змаганнях з пейнтболу, виконання Гімну Збройних Сил України до участі у загальноміському флешмобі «Зі святом, захисники!», покладання квітів до Пантеону пам’яті м.Конотопу (4Б клас, класний керівник Самойленко І.В.)

Правове виховання — виховна діяльність школи, сім’ї, правоохоронних органів  спрямована на формування правової свідомості та навичок і звичок правомірної поведінки школярів. У школі культивувалося усвідомлення особистості своїх прав, свобод, обов’язків, шанобливе ставлення до законів, державної символіки, Конституції України, державної мови. В учнів виховували визнання пріоритету прав людини, повагу до свободи, демократії тощо, прищеплювали повагу до громадян України, державних установ, органів влади. Так, у жовтні по всіх класах були проведені виховні години «Державні та національні символи України» та традиційним стало виконання Державного Гімну України щопонеділка перед першим уроком.

Зусилля педагогічного колективу були спрямовані на виховання в учнів толерантного ставлення до представників інших народів, їхніх цінностей, традицій, мови, вірувань. З 25 листопада по 10 грудні у школі пройшла низка заходів щодо проведення щорічної акції  «16 днів проти насильства», виховні заходи до 16 листопада, Дня толерантності (показовий виховний захід у 8 класі, класний керівник Сиволожська І. Ю.), просвітницько-профілактичні заходи з питань протидії торгівлі людьми (шкільний психолог Яроцька О.А.).

З метою профілактики правопорушень та правового виховання учнів, що ґрунтується на знанні законів, прав та обов’язків та вміле застосування їх в повсякденному житті в школі традиційно проводилися  тижні  правових знань ( жовтень, грудень).  Під час проведення тижня правових знань учні 9-10 класів відвідали Конотопський міський центр безоплатної вторинної правової допомоги, де ознайомилися з роботою Центру та обговорили різні ситуації, пов’язані з правами дитини та її обов’язками. Учні 4А класі (класний керівник Тищенко О.М.) відвідали захід «Права і обов’язки» у міській дитячій бібліотеці. Учні  8 класу зустрілися з представниками Конотопського міського центру вторинної безоплатної правової допомоги, Козіною О.Г. , а  під час проведення Тижня протидії  булінгу  учнівський колектив 7Б класу (класний керівник Бакун О.А.) малу профілактичну бесіду з представником правоохоронних органів Галенко І.О. , де обговорили випадки булінгу серед підлітків та  формування нетерпимості до цього явища.

У школі класними керівниками, відповідно до планів виховної роботи, систематично  проводилася робота з батьками, неблагополучними сім’ями, індивідуальна робота з учнями з зони групи ризику, позбавлених батьківських прав, дітьми-чорнобильцями.

Одним із аспектів виховної діяльності школи є профілактична робота щодо попередження скоєння злочинів і правопорушень неповнолітніми. З цією метою складений комплексний план координації зусиль виховної дії. В школі працює Рада  з питань профілактики правопорушень, на засіданнях якої розглядались питання відвідування учнями навчального закладу, організації педагогічної допомоги учням, залучення дітей до  роботи в гуртках і спортивних секціях, участі у загальношкільних заходах, надання психологічної допомоги,  попередження правопорушень і злочинності, запобігання дитячій бездоглядності, протидії насильству та жорстокого поводження в сім’ї. Протягом року  було проведено 10 засідань Ради з питань профілактики правопорушень. Тематика профілактики правопорушень була включена до переліку заходів тижня правознавства.

З метою запобігання шкідливих звичок та формування  розвитку здорового способу життя в школі базується на проведенні заходів по превентивному вихованню, які направлені на пропаганду та формування в учнів здорового способу життя , запобігання розповсюдження негативних явищ в молодіжному суспільстві. Проводяться тематичні виховні години та виховні заходи «Здорова дитина – здорова нація», «Шкідливий вплив куріння, наркотиків, алкоголю на здоров’я підлітків», що проведені класними керівниками та учнівським самоврядуванням «ЛАД» для учнів 5-11 класів. Серед профілактичних заходів по запобіганню курінню організовано акцію «Ми за здоровий спосіб життя» по темі: «Підлітки проти куріння» та «СНІД – чума XXІ століття » з випуском листівок та конкурсом плакатів «СНІД – чума XXI століття» (організатори – члени шкільного громадського  наркопоста). Матеріали акції висвітлено на сайті школи та у соціальній мережі.

З метою попередження жорстокості серед молоді, профілактики злочинів та правопорушень в учнівському середовищі  школи пройшов Тиждень протидії булінгу (вересень)  «Стоп булінг». Класні керівники провели виховні години та зустрічі з батьками «Не смійся з мене», «Булінг в шкільному середовищі», «Життя без насильства», «Як зберегти дружбу», «Повага — запорука дружніх стосунків», «Добро починається з тебе. Не будь жорстоким», «Протидія булінгу в дитячому середовищі», «Булінг у дитячому середовищі: причини і наслідки його подолання», «Булінг — ми всі можемо допомогти це зупинити», «Проблема булінгу очима підлітка», « Спілкування між однолітками». Практичний психолог школи Яроцька О. А. провела для учнів 6 — 8 класів бесіду «Булінг у шкільному середовищі» та систематично проводить гурток серед учнів 7-8 класів  «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації». Учні  7Б, 8 та  9 класів зустрічалися з представниками правоохоронних органів та представниками Служби у справах дітей Конотопської міської ради , де обговорили випадки булінгу серед підлітків та формування нетерпимості до цього явища.

Виконання законодавства України з питань соціального захисту дітей пільгових категорій. Концепція про права людини, яка набула чинності в Україні, дитиною вважає кожну людську істоту до досягнення нею 18-річного віку (т.1). В усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питанням соціального забезпечення, судами, першочергова  увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини, особливо дітям пільгових категорій. Відповідно до соціального паспорту на кінець 2019-2020 навчального року  у школі навчалися:

 • Дітей – сиріт – 1;
 • Дітей, позбавлених батьківського піклування – 2;
 • Діти-інваліди – 5;
 • Діти з багатодітних сімей – 48;
 • Учні з малозабезпечених сімей – 16;
 • Діти, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС – 6;
 • Діти одиноких матерів – 11;
 • Діти з неблагополучних (деструктивних) сімей – 2;
 • Діти, чиї батьки виконують свій службовий обов’язок в зоні ООС (станом на 01.10.2019) – 30

У школі систематизовано роботу з соціального захисту неповнолітніх. Протягом року вчителями двічі було проведено обстеження житлово-побутових та матеріальних умов життя дітей  – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування , складено акти обстеження. Діти з 1-4 класів з малозабезпечених родин були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням. До свята святого Миколая та Нового року діти  – сироти,  діти, позбавлені батьківського  піклування та діти, чиї батьки виконують свій службовий обов’язок в зоні АТО відвідали різноманітні заходи та отримали солодкі подарунки. Влітку  2019 року дітям пільгових категорій було організоване оздоровлення в дитячому пришкільному таборі та позаміському таборі «Мрія» за бюджетні кошти  (Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 1, діти з багатодітних та малозабезпечених дітей -7, діти, чиї батьки виконували свій службовий обов’язок в зоні ООС – 2).

Поважне ставлення до різних видів мистецтва, а також його представників учителі школи плекали у процесі художньо-естетичного виховання. Учні школи оволодівали системою елементарних мистецьких знань, адекватного сприйняття художніх творів. Вони виявляли здатність розуміти твори мистецтва, прагнули проявити творчість у мистецькій сфері. Так,  відвідали експозиції у  музеї ім.Драгомирова (5 клас),  а під час осінніх канікул відвідали музеї інших міст України  (4-10 класи).

Естетичне виховання дає можливість учням творити, вміти вести самостійний пошук для висловлення свого власного бачення світу. У цьому році створено декілька шкільних гуртків естетичного направлення: «Театральний» (керівник Лушня С.П.), «Народна творчість» (керівник Федорченко В.В.),  «Вокальний» (керівник Білоножко М.В.). У школі діє постійна художня галерея, де виставлено роботи художників школи та продовжується естетичне оформлення коридорів творчими роботами учнів.

З метою активізації пізнавальних інтересів та виховання естетичних смаків було організовано відвідування театральних вистав, музеїв, виставок,  проводились різноманітні екскурсії.

Протягом навчального року  вчителі виховували в учнів власний погляд на світ, налаштованість на виконання творчих завдань, здатність радіти за інших. Так, на міському заході «Євробачення – 2019», учениці 7Б класу Чиркова Єлизавета та Стеніна Анастасія  гідно представили Фінляндію та зайняли ІV місце.

Екологічне виховання спонукає  шкільний колектив до проведення трудових десантів по впорядкуванню пришкільної території, екологічних акцій «Земля наш спільний дім»,  «Чиста Україна – чиста Земля». У рамках цих проектів учні провели екологічні рейди на території школи  та прилеглій до неї парковій зоні. Зміст екологічного виховання учнів в нашій школі передбачає систематичне оволодіння знаннями про природу. Так, протягом осінніх канікул була здійснені туристичні поїздки до Чернігова, Києва, Львів та інших міст, де учні   мали змогу  ознайомитися з красотою рідного краю.

Оскільки основа виховної системи школи будується на колективно-творчих справах, то в цьому навчальному році учні школи брали активну участь в міських та загальношкільних заходах –  святкуванні Дня міста, благодійній акції «Дзвінок Миру», спортивному квесті «Здорові діти – здорова нація» та інших. Проведення і участь у колективно-творчих справах дають можливість реалізувати дітям свої творчі здібності, проявити таланти.

Популярним серед учнів школи є участь у шкільних спортивних змаганнях, присвячених Дню здоров’я, Дню захисника України, Дню збройних сил України; міських легкоатлетичних кросах, змаганнях з баскетболу та футболу. Так, спортивні шкільні команди мають певні результати у місті –  посіли ІІІ місце на міських змаганнях з футболу «Шкіряний м’яч», та  зайняли ІV місце у міському турнірі з волейболу.

У листопаді 2019 року  проводилися шкільні змагання з волейболу серед учнів 8-11 класів. Так, юні спортсмени з 8 класи зайняли І місце, учні 11 класу – ІІ місце, а десятикласники – ІІІ місце. У листопаді  2019 року з метою військово-патріотичного виховання молодого покоління, поліпшення та активізації військової підготовки, підвищення рівня спортивної майстерності учнів пройшли міські змагання з пейнтболу, у яких взяли участь і учні нашої школи. Ця гра додала фарб, подарувала безліч яскравих вражень, дала можливість отримати емоційну й фізичну розрядку і, звичайно, відчути командний дух.

Важливе значення має тісна співпраця класних керівників з практичним психологом, яка сприяє здійсненню особистісно-орієнтованого підходу до науково-методичної підготовки класних керівників. Із цією метою вивчали  запити і потреби кожного педагога, його особистісні та професійні якості, визначали, наскільки комфортно він відчуває себе в школі. Виховна робота нашої школи передбачає кінцеву мету – забезпечити суспільство високоінтелектуальною, духовно багатою, толерантною елітою. Шляхи досягнення мети вбачаємо в запровадженні сучасних моделей виховання, у впровадженні і апробації інноваційних технологій виховання.

Оцінюючи роботу за  2019 – 2020 навчальний рік, можна констатувати, що вона проведена комплексно, якісно і всебічно охопила навчально-виховний процес. Ця робота буде продовжуватися і в наступному році. Всю роботу у майбутньому навчальному році проводити на  засадах виховання патріотів, відданих громадян України, гармонійного поєднання завдань виховання і самовиховання, формування духовного світу з впровадження національних і загальнолюдських цінностей у всі сфери життя школи, класу.

Завдання, які ставить педагогічний колектив у наступному, 2020 – 2021 навчальному році:

–  створення і підтримка безпечного і здорового освітнього середовища;

–        виховання учнів у дусі відданості Батьківщини та українському народу через відродження національних і загальнолюдських духовних та моральних цінностей;

–        формування в учнів активної громадянської позиції та високих морально-психологічних якостей, зокрема доброчинності, мужності, стійкості та рішучості;

–     виховання високих моральних якостей, культури і трудової моралі;

–     збереження повноцінного фізичного розвитку дітей і молоді;

–     запобігання та протидія  булінгу в учнівському середовищі, злочинності, попередження інформації, яка містить в собі елементи асоціальної поведінки, жорстокості, насильства, порнографії, пропаганди наркотичних речовин;

–  класним керівникам творчо підходити до планування своєї роботи, обговорювати теоретичні питання стосовно проблем сучасного виховання на засіданнях;

–  продовжувати здійснювати індивідуальний підхід до учнів, відповідально ставитися до вивчення умов життя учнів, урізноманітнювати види роботи з батьками, залучати батьків до позакласної роботи школи.

–  сприяння становленню й розвитку органів учнівського самоврядування, забезпечення єдиного принципового підходу до виховання й соціалізації учнів;

– координація зусиль класних керівників й батьківської громадськості на організацію спільної роботи з виховання учнів.

Головним завданням школи є формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадянською позицією, готової до конкурентного обрання свого місця в житті.

 Робота психолога

Психологічна служба школи створювала умови для саморозвитку учнів, організовуючи діяльність педагогів і батьків на основі принципів гуманізму, взаємодії, співробітництва, позитивного сприйняття і прийняття особистості, конфіденційності, особистісно-зорієнтованого підходу з урахуванням індивідуальних особливостей.

Психолог, Яроцька Оксана Анатоліївна, здійснює психологічний супровід здобувачів освіти школи I-III ступенів, активно співпрацює та надає психологічну підтримку усім учасниками освітнього процесу. Стаж роботи психологом 6,5 років, спеціаліст II категорії.

Основними напрямками та завданнями роботи психологічної служби школи на 2019-2020 навчальний рік були:

–        збереження фізичного, психічного та соціального здоров’я учасників освітнього процесу;

–        співпраця з адміністрацією школи, педагогічним та батьківськими колективами, громадськими організаціями, соціальними службами;

–        зняття стресових проявів у здобувачів освіти при запровадженні нових освітніх стандартів;

–        соціально-психологічна діагностика, моніторинг особистісного розвитку і соціальної ситуації розвитку учнів, прогнозування змін освітньої ситуації та визначення її основних тенденцій;

–        консультативно-методична   допомога   надавачам освітніх послуг та батькам здобувачів освіти або особам, що їх замінюють, з питань розвитку та виховання дітей;

–        психологічний супровід процесу навчання школярів, дітей внутрішньо переміщених осіб (ВПО), учнів, що опинилися у складних життєвих обставинах (СЖО);

–        робота з профілактики булінгу  в освітньому середовищі, насильства, правопорушень, жорстокості, торгівлі людьми;

–        формування навичок здорового способу життя;

–        формування адекватних батьківських установок на соціально-психологічні проблеми дитини, шляхом активного залучення батьків у психокорекційний процес;

–        забезпечення соціально-психологічного супроводу розвитку і підтримки дітей із ознаками обдарованості відповідно до сучасних вимог;

–        підвищення психологічної культури всіх учасників освітнього процесу.

Усі поставлені завдання можна вважати виконаними.

Практичний психолог працювала над підготовкою до проведення просвітницьких і профілактичних тренінгових занять, індивідуальної  та групової психодіагностики, корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи з учнями, виступів, анкетувань та бесід з учнями, батьками (опікунами) та педагогічними працівниками.

Практичним психологом здійснювалися психологічні дослідження адаптації першокласників до нових умов навчання в НУШ, дослідження адаптації учнів 5-х класів при переході до школи II ступеня та діагностика готовності учнів 4 класу до навчання в основній школі, досліджувалися індивідуально-типологічні особливості восьмикласників.

Діагностична діяльність була спрямована на вивчення психолого-педагогічного статусу дітей, динаміку психологічного розвитку в процесі шкільного навчання, індивідуально-психологічні властивості учнів. У результаті досліджень було виявлено, що в цілому рівень адаптованості дітей до школи – достатній.

Психодіагностика рівня адаптації першокласників здійснювалася за такими методиками:

– Орієнтовний тест шкільної зрілості (невербальний субтест, А.Керн);

-Проективний малюнок «Що мені подобається в школі» (Н.Г. Лусканова);

– Спостереження за поведінкою дітей на уроці, під час ранкових зустрічей, на перервах, за взаємодією учнів і педагога, учнів між собою.

Анкетування батьків першокласників з метою своєчасного виявлення дітей з низьким рівнем адаптації

Учні 1-А та 1-Б класу продемонстрували високий та середній рівень адаптованості до шкільних умов.

Зі здобувачами освіти з проявами дезадаптації проведено поглиблену діагностику, подальші корекційно-розвивальні та відновлювальні заняття за програмами: автор Савченко І.В. «Адаптація першокласників до навчання у школі», Корнієнко Н.Л. «Шкільна дезадаптація».

Вивчення стану перебігу адаптації учнів 5-го класу передбачало:

– Методика визначення особистісної адаптованості школярів (А.В.Фурман);

–        Визначення рівня шкільної тривожності (Філіпс);

– Анкета “Мій клас” (адаптована  Ю.З. Гільбухом, О.В. Киричуком);

–        Соціометрія Дж. Морено.

Поглиблена діагностика дезадаптованих учнів:

–        Анкета «Школа» (І.В.Крук);

–        «Тривожність» (Р.Теммл, М.Дорка, В.Амен);

–        Визначення рівня самооцінки;

Визначення рівня шкільної мотивації за Лускановою.

За результатами проведених методик у 5-му, де брали участь 32 учні, варто зауважити, що проблеми в адаптаційному періоді мали учні, що появляли дезадаптивні показники під час діагностики у 4-му класі та потребують постійного індивідуального підходу та подальшого корекційно-відновлювального впливу. З метою покращення рівня адаптованості до умов навчання у школі II ступеня корекційно-відновлювальна робота проведена за матеріалами О. Попової «Я – п’ятикласник».

Загалом, процес адаптації учнів п’ятих класів продемонстрував позитивну динаміку, адже 4 новоприбулі учні класу успішно адаптувалися, саме це демонструє згуртованість класу.

Комплексна діагностика 4-х класів щодо визначення готовності дітей до переходу у школу II ступеня мала здійснюватися за методиками та в календарний період згідно річного плану, проте в силу об’єктивних причин (карантину, дистанційного навчання) не було проведено, як подальші заходи супроводу даної категорії дітей (проведення психолого-педагогічного консиліуму «Психологічна готовність учнів 4- класів  до навчання у  школі

II ступеня») і перенесено на початок вересня:

Протягом року вивчено психолого-педагогічний статус дітей і динаміку психологічного розвитку в процесі шкільного навчання, індивідуально-психологічні властивості учнів 7-8 класів.

Не менш важливим напрямком роботи був супровід організації профільного навчання. Загалом профорієнтаційна робота протягом року розгорталась одночасно в декількох напрямках:

–        діагностична робота (групова та індивідуальна);

– консультаційна робота щодо можливих подальших планів навчання, працевлаштування та за результатами діагностування;

–        просвітницька діяльність серед учнів 8-11 класів («години психолога»; поширення інформації серед майбутніх випускників щодо умов навчання та вступу в навчальні заклади І, ІІ та ІІІ-го рівня акредитації, наданої їх представниками; організація учнів на екскурсії до міського центру зайнятості, професійно-технічних закладів міста.

У 2019-2020 році консультативна діяльність мала переважно індивідуальних характер, проте охоплювала всіх учасників освітнього процесу

З боку батьків основними запитами були:

– Труднощі в навчанні

– Шляхи підвищення мотивації учнів до навчання, проблеми шкільної неуспішності

– Вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини

– Адаптація дитини до нового колективу

– Психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти

– Дитина у віртуальному просторі. Комп’ютерна залежність

– Шкільні конфлікти.

З боку педагогів:

– Адаптація дитини до нового колективу

– Готовність до навчання та труднощі в навчанні

– Вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини

– Допомога дітям та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах

– Психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти

– Взаємовідносини в системі «вчитель-учень»

– Робота з дітьми «груп ризику»

– Психологічна просвіта

З боку дітей:

– Самовдосконалення, розвиток власних здібностей і компетенцій

– Професійне самовизначення

– Взаємовідносини в системі «вчитель-учень»

– Взаємовідносини в системі «батьки-діти»

– Психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти

– Психологічний супровід учнів під час зовнішнього незалежного оцінювання

– Ціннісні орієнтації, самореалізація в житті

Як і в попередні роки, подекуди прослідковується безсистемність у зверненнях батьків та несерйозність у дотриманнях правил, які забезпечуються етапами консультування.

Практичним психологом проводилася просвітницька та профілактична робота. Було проведено ряд бесід у рамках тематичних тижнів. Наприклад,  бесіди з учнями щодо поведінки під час освітнього процесу, зниження рівня успішності через погану поведінку, профілактики негативних явищ серед неповнолітніх: «Чим шкідливе вживання алкогольних, тютюнових виробів», бесіда з учнями та батьками «Суїцид неповнолітніх», «Вплив паління на організм людини», бесіда «Основні положення ООН та права дитини і норми родинного виховання», «Профілактика негативних явищ в учнівському середовищі». Методи первинної профілактики наркоманії та ВІЛ-інфекції, проведені уроки гендерної грамотності «Ми різні, але рівні», виступи на батьківських зборах, на класних годинах, відвідування сімей учнів, що потребують додаткової уваги. Тренінгові заняття «Найбільше щастя – це здоров’я», «Оминаймо гострі кути!». Оперативно-просвітницька інформація соціально-психологічної служби висвітлювалася на спеціальному стенді «Кожна дитина має право» (інформація про права та обов’язки учнів; основні положення ООН та права дитини і норми родинного виховання). Психологічна просвіта: – Аукціон порад: «Як подолати депресію»

–       Як навчитися планувати свій час та уникнути перевантаження?

–       Толерантне спілкування. Як розв’язувати конфліктні ситуації?!!!»

–       Тренінг « Якщо хочеш жити,то кидай палити»

–       Твоє життя – твій вибір. Цінуй своє здоров’я.

–       Класні години: “Способи вираження негативних емоцій без використання насилля”.

–       Поради психолога « Вчимося бути здоровими »

–       Університет знань «Куди звернутися зі своєю проблемою»

–       Заходи з питань протидії торгівлі людьми-проведення тематичних «годин психолога».

У рамках щорічної акції «16 днів проти насильства» заплановано і проведено акцію «Світло оксамитового серця» з профілактики ВІЛ/СНІДу, розповсюдження «стрічок підтримки», виховний захід та години психолога «ВІЛ – небезпека та її наслідки» 7-11 класи, інтерактивне заняття для

учнів 3-х класів «Планета доброти».

Проведення тематичних годин спілкування, бесід на тему:

– «Стоп насильству!»;

– виховний захід з залученням фахівця МЦБ вторинної правової допомоги Козіної О.Г. «Твої права – твій захист» ;

– проведення усного журналу на тему« Сучасне рабство: міфи та факти»;

– інформаційно-просвітницька робота «Стоп булінг» (розміщення інформаційних матеріалів, ознайомлення з буклетами, перегляд тематичних відеороликів, створено тематичний стенд з алгоритмами звернення, рекомендаціями.

Крім цього, просвіта учнів та вчителів здійснювалася під час  бесід, консультацій.

Педагогічну компетентність формувала через:

–        проведення психолого-педагогічних консиліумів – «Адаптація першокласників до  навчання у школі», «Адаптація учнів 5-го класу до навчання у школі II ступеня», «Врахування у навчанні індивідуально-типологічних особливостей підлітків».

Психологічну просвіту батьків здійснювала через просвітницькі заходи щодо попередження суїцидальної поведінки:

–        анкетування «Ставлення до проблем самогубства»;

–        заняття з елементами тренінгу «У чому сенс твого життя?»;

–        паркан відвертості «Я люблю життя».

Виступи на батьківських зборах «Вплив сім’ї на адаптацію підлітків»

Батьківські збори:

–       Групова консультація: Особливості підліткового віку”.

–       Як допомогти підліткам долати вікову кризу?

–       « Як запобігти брехні» Пам’ятка для батьків

–       Виступ: “Батьківський авторитет та його вплив на формування особистості молодої людини”

–       Виступ: “Підлітковий вік. Чи можна жити без конфліктів?”

–       Виступ: “Дорослі й підлітки. Як досягти гармонії взаємин”

Щорічною традицією для Конотопської загальноосвітньої

школи I-III ступенів № 11 стало проведення тижня психології, який цього року проходив дистанційно у зв’язку з карантином з 21.04.2020 – 24.04.202 року, у рамках відзначення Всеукраїнського дня психолога під девізом «Психологія у моєму житті».

У ході тижня психології було проведено різноманітні цікаві заходи, творчі  конкурси та завдання https://schoolpsyhologic.blogspot.com/.

Учні школи, батьки, учителі щодня знайомилися з цікавою інформацією психологічного змісту та були активними учасниками даних  заходів.

Уперше в он-лайн режимі запрацювала шкільна «Скринька довіри», де здобувачі освіти змогли поділитися власними переживаннями й отримати зворотній зв’язок.

На веб-сайті Конотопської загальноосвітньої школи I- III ступенів № 11,

https://www.facebook.com/groups/121998621592582/?ref=bookmarks,та на сторінці практичного психолога школи https://www.facebook.com/profile.php?id=100017093269420 для батьків, учителів, учнів  постійно оновлюється актуальна інформація з проблем практичної психології, просвітницька, профілактична тематика та за індивідуальним запитом.

У 2019-2020 проводилася освітня діяльність, представлена курсом факультативних та гурткових занять за програмами: Сходинки до вершини «Я»; «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації» – вихованці яких стали членами, медіаторами «Шкільної служби порозуміння», яка лише на шляху створення.

«Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» для учнів

6-7 класів з метою самопізнання, створення умов для формування громадянських та соціальних компетентностей здобувачів освіти, що передбачає виявлення ними конфліктологічної компетентності, умінь і навичок вирішення конфліктів мирним шляхом, ненасильницької поведінки та громадянської позиції.

Протягом 2019-2020 навчального року практичний психолог продовжувала працювати над науково – методичною проблемою: «Створення психологічних умов для творчого та інтелектуального розвитку обдарованих учнів шляхом використання можливостей ІКТ в освітньому процесі», згідно теми розроблено низку презентацій, пам’яток та рекомендацій, складено банк даних обдарованих учнів школи, досліджено типологічні особливості дітей, проведено просвітницьку та розвивальну роботу з обдарованими учнями. Створено добірку матеріалів за тематикою «Психологічний супровід обдарованих учнів в умовах освітнього процесу шляхом використання інноваційних технологій».

У II семестрі 2020 року карантинні заходи завадили повноцінній реалізації річного плану, проте якісно сприяли розвитку самоосвіти переглядом вебінарів на порталах «Всеосвіта», «На урок», проходженням курсів на освітніх платформах «Prometheus»: курс «Психологія стресу та способи боротьби з ним», «Діалог та медіація: шлях до порозуміння», «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти», «Медіаграмотність для освітян». Он-лайн курси на Ed-ERA: «Академічна доброчесність», «З учнями про освіту та кар’єру». ГО Ла-Страда: «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе».

Робота шкільної бібліотеки

Шкільна бібліотека є справжнім центром пропаганди книги, надійним помічником учителів у навчанні та вихованні учнів. Це сучасний інформаційний центр забезпечення учнівського та педагогічного колективів необхідною інформацією.

«… Дитяче читання , виховання книгою найтонший і найсильніший – поряд зі словом учителя  – засіб впливу на душу дитини і  підлітка. Що нас особливо турбує, так це те, щоб книжка залишалась і завжди була провідною силою виховання, щоб найголовнішою духовною потребою людини було читання» – писав Василь Сухомлинський.

Проблема залучення до читання , формування читацьких навичок, пріоритет читацьких інтересів, їх вивчення та задоволення відповідно до  можливостей бібліотеки, формування у дітей стійкої потреби у книзі – було,  є і буде головною метою кожної бібліотеки, і шкільної зокрема.

Мета  системи формування читацьких інтересів  – визначити   пріоритетні методи, прийоми, види та форми навчальної діяльності, що сприяють вихованню любові до книги, до читання.

Пріоритетність задоволення інформаційних потреб учнів визначають важливість вивчення потреб не тільки «загального»  читача, а кожного окремого. Необхідність вивчення читача як особистості, його захоплень, інтересів, допомагають визначити  не лише потреби і запити ,  а й шляхи їх формування та задоволення.

Згідно з Положенням про бібліотеку  загальноосвітнього навчального   закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.1999 року №139   діяльність шкільної бібліотеки  в 2018-2019 навчальному  році була спрямована на виховання в учнів інформаційної культури, любові до книги, культури читання, вміння користуватися бібліотекою, а також на забезпечення різноманітного змісту навчального процесу, бібліотечного і інформаційно-бібліографічного обслуговування читачів.          Особлива увага приділялася широкій популяризації української літератури, краєзнавства, літератури з питань освіти, історії, культури українського народу і вихованню за допомогою цієї літератури поваги до рідної мови, національно-культурних і духовних надбань нашого народу.

В організації  роботи бібліотеки бібліотекар керується законами «Про освіту», «Про бібліотеку і бібліотечну справу» від 27.01.1995 року, Положенням про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу від 14.05.1999 року, інструкціями про посадові обов΄язки шкільного бібліотекаря (завідувача бібліотекою), з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах та іншими нормативними документами Міністерства   освіти   і  науки,  які   регламентують  роботу   бібліотеки.

Робота бібліотеки спланована, планом передбачено систему бібліотечно-бібліографічної освіти школярів. Є паспорт бібліотеки. У бібліотеці є інвентарні та сумарні книги для обліку літератури та підручників, картотека регистрації підручників, які ведуться згідно вимог. Кожний учень має формуляр, ведеться щоденник бібліотеки.

Планом роботи бібліотеки передбачено: формування системи бібліотечно-бібліогріфічних знань учнів, обслуговування учнів та педколективу, роботу з підручниками .

Суть бібліографічно-інформаційної роботи бібліотеки полягає в регулярному інформуванні вчителів та учнів про нові книжкові надходження, популяризації літератури, оформленні виставок, створенні тематичних полиць та інформаційних куточків.

Ефективними формами інформаційної роботи бібліотеки є книжкові виставки, дні інформації,  бібліографічні огляди,  бібліотечні уроки, виступи на педагогічних радах,  рекомендаційні списки літератури.

Інформаційна робота проводиться за трьома напрямками: інформування педагогічного колективу, учнів та батьків. Для  батьків  ведеться папка порад бібліотекаря “Як привчити дитину читати книгу”, випущена інформаційна листівка для батьків майбутніх першокласників  “Що робити, щоб дитина читала”.

Інформаційна робота серед педагогічного колективу включає також підготовку інформаційних списків про нові надходження літератури та підручників, виступи на методичних нарадах, нарадах при директору, педагогічних радах.

Популяризація літератури здійснюється завдяки книжковим виставкам:

“Край мій — гордість моя”, “Літературна Сумщина”, “Мій край – моя земля”,“Моя країна — Україна”, “Гордість моя -Конотоп”, “Життя — найвища цінність”, “Закон та я”, “Я маю право знати свої права”,”Тарас Шевченко — гордість і слава України”, “Тато, мама, я — читаюча сім’я”, “Книга — друг на все життя”,  до ювілеїв письменників та поетів. Для повного розкриття фонду бібліотеки бібліотекар складає  інформаційні бюлетені “Нові книги”, “Нові підручники”, рекомендаційні списки літератури:  “Знамениті українці”, “Сонячна країна Всеволода Нестайка” до ювілею письменника.

Бібліотекар спільно з учителями-предметниками, класними керівниками спрямовує свою роботу на формування бібліотечно-інформаційної грамотності школярів, тобто на бібліотечних уроках вчить користуватися книгою, фондами бібліотеки, її довідковим апаратом. З учнями 1-5 класів проведено бібліотечні уроки: “Знайомство з бібліотекою” (1 класи), “Про  книгу і бібліотеку” (2 класи), “Періодичні видання для учнів початкових класів”(3 кл.), “Структура книги” (4 клас),  “Довідкові видання” (5 класи).

У бібліотеці оформлено інформаційний стенд “Експрес-інфо”, на якому розміщені правила користування книгами і поради щодо їх ремонту, календар знаменних і пам’ятних дат, рекламні бібліотечні плакати, вікторини, малюнки учнів до улюблених книжок .

У 2019-2020 навчальному  році  бібліотека працювала над проблемою „Інноваційні форми і методи краєзнавчої роботи шкільної бібліотеки”. У бібліотеці оформлені постійнодіючі    книжкові виставки та фотоекспозиції “Золоті імена Конотопщини”,  ”Літературна Сумщина”, “Край мій — гордість моя”. Ведуться папки газетно-журнальних статей: “Цей знайомий незнайомець — місто Конотоп”, “Конотоп. Наше сьогодення”, “Золоті імена Конотопщини”, “Історія ЗОШ №11 на сторінках міської преси”, інш.”.

У бібліотеці є можливість відкритого доступу до книжкових фондів, що є однією з форм активізації читання, впливом на формування читацьких інтересів. Бібліотекар інформує читачів про нові надходження до бібліотеки. Створені умови для збереження книг: порядок на книжкових полицях, література розташована в системі УДК, алфавітному порядку, проводиться своєчасний ремонт книг (книжкова поліклініка). Щороку в школі  у жовтні під час проведення місячника шкільної бібліотеки  і у березні під час тижня дитячої книги проводиться акція «Подаруй книгу бібліотеці!». В 2019-2020 навчальному  році бібліотеці подаровано 63 примірника. Була оформлена виставка подарованих книг “Ми вдячні тим, хто дарує книги”.

Учні 3-6 класів ознайомились із творчостю видатного  дитячого письменника Всеволода Нестайка (книжкові виставки, презентації, вікторини, буктрейлери, бібліотечні уроки “Всеволод Нестайко – дітям”.)

Один раз на семестр проводяться рейди-перевірки стану збереження підручників.  У багатьох учнів не підписані нові підручники, є нові підручники без обкладинок. Особливо багато зауважень у 6-а класі (класний керівник Козик С.М.)  Немає зауважень у початкових класів.

Учениця 6-а класу Кисла Ірина прийняла активну участь у  Всеукраїнському конкурсі “Книгоманія-2020”.

 

Основні напрямки і завдання роботи бібліотеки на 2020/2021 навчальний рік

Орієнтуючись на національну доктрину розвитку освіти в Україні в ХХІ столітті визначила, що головною метою української освіти є створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості.

Виходячи з цього бібліотека визначила наступні завдання:

 • сприяння реалізації державної політики в галузі освіти;
 • інформаційне забезпечення програмних та факультативних знань, самоосвіти школярів;
 • виховання в учнів інформаційної культури, постійного прагнення до пошуку інформації, формування навичок систематизації та особистої оцінки інформації;
 • навчання школярів технологій користування бібліотеками всіх типів;
 • виховання мислячого, вдумливого, грамотного книго користувача;
 • всебічне сприяння підвищенню фахової майстерності педагогів;
 • створення комфортного бібліотечного середовища;
 • реформування бібліотеки в таку, яка б включала як традиційні носії інформації, так і сучасні мультимедійні технології;

Організація харчування

Важливою складовою збереження здоров’я дітей є збалансоване харчування. У режимі роботи школи велике значення надається організації раціонального харчування.

Організацію харчування у школі здійснює адміністрація школи та фізична особа підпиємець Рєзнік І.В.

У 2019/2020 навчальному році з метою надання якісного харчування дітям була організована робота шкільного буфету, яка забезпечила повноцінним харчування учнів за рахунок бюджетних коштів та доплати батьків у розмірі 8 грн. (учні 1-4-х класів) та учнів 5-11 класів з доплптою батьків 1 розмірі 15 грн. Задля поліпшення обслуговування учнів було складено графік відвідування учнями їдальні та графік чергування у їдальні вчителів школи.

Медична сестра школи Саєнко Л.Є. здійснювала постійний санітарно-гігієнічний контроль за якістю та режимом харчування учнів, циклічністю меню. Профспілковий та батьківський комітети школи контролювали якість харчування. Працював громадський контроль якості харчування учнів, який двічі на семестр оформлював акти перевірки харчування.

Питання харчування учнів тримається постійно на контролі адміністрації школи, розглядалися на  нарадах при директорові, батьківських зборах та на засіданнях ради школи. Системно працює комісія громадського контролю за станом харчування учнів у школі.

Харчоблок обладнаний системами холодного водопостачання та каналізації, а також додатковим джерелом гарячого водопостачання.

Харчування учнів здійснюється привозною їжею. Яка готується на базі СШ № 12

Учні харчуються за графіком; асортимент продукції відповідає вимогам чинного законодавства. Перспективне меню погоджене з державною санітарно-епідемічною службою. Санітарно-гігієнічні вимоги до постачання, зберігання, реалізації продуктів харчування та продовольчої сировини дотримуються. Працівники харчоблоку дотримуються технології приготування страв, режиму прибирання, миття посуду, правил харчування.

Продукти харчування зберігаються згідно з умовами їх зберігання при відповідній температурі з урахуванням товарного сусідства й дотриманням термінів їх реалізації.

Усі учні, які відвідують групу подовженого дня, охоплені гарячим харчуванням.

Протягом навчального року діти пільгового контингенту були забезпечені безкоштовним харчуванням.

Відповідальність за організацією харчування учнів було покладено на класних керівників та заступника директора з навчально-виховної роботи. Учителі вели щодобовий контроль і в кінці кожного місяця надавали звіти з харчування учнів.

У закладі з учнями та їхніми батьками постійно ведеться роз’яснювальна робота з питань важливості гарячого харчування у період перебування дітей у навчальному закладі, що покращить стан здоров’я учнів та сприятиме запобіганню захворювань у дітей органів шлунково-кишкового тракту.

Динаміка охоплення харчуванням учнів у 2019-2020 роках (%)

Навчальний рік 2019/2020
Охоплення учнів усіма видами харчування 83,3%
Охоплення учнів гарячим харчуванням 67%

Адміністрація школи приділяє достатньо уваги організації харчування учнів: розроблені й виконуються заходи щодо створення необхідних матеріально-технічних умов для роботи шкільної їдальні. Здійснено косметичний ремонт буфету-роздатки школи.

У школі своєчасно видаються накази щодо організації харчування, організація безкоштовного харчування, про призначення відповідальних за організацію харчування, за організацію та облік безкоштовного харчування.

Це питання повинно залишатися предметом уваги педагогічного й батьківського колективу і на наступний навчальний рік.

 Медичне обслуговування, моніторинг стану здоров’я учнів

та формування здорового способу життя

У школі створені оптимальні умови для медичного обслуговування учнів школи. Є добре обладнаний медичний кабінет. Медичне обслуговування учнів здійснювали висококваліфікована медична сестра Саєнко Л.Є. Протягом 2019/202020 навчального року для потреб медичного кабінету було закуплено самих необхідних для першої медичної допомоги ліків на суму 2965 грн. Щорічно учні 2-11-х класів школи проходять поглиблений профілактичний медичний огляд. Цей огляд забезпечують лікарі міської лікарні.

За результатами медогляду складені групи здоров’я: основна група –208 учнів, спецгрупа – 61 учень, підготовча група – 185 учнів та визначені діти, що звільняються від занять фізичної культури – 4 учні.

Результати медичного огляду учнів доводяться до відома батьків та враховуються при проведенні уроків фізичної культури, трудового навчання, Захисту Вітчизни. Спортивні заходи, що проводяться в школі, тільки з обов’язковою присутністю медичної сестри. На кожний клас складено листи здоров’я. Протягом навчального року проводилась змістовна санітарно-профілактична робота.

При організації роботи з медичного обслуговування учнів у 2020/2021 навчальному році необхідно звернути більше уваги на:

 • медичний контроль за проведенням уроків фізичної культури, особливо на дітей з вадами в здоров’ї;
 • виділяти більше коштів на покращення матеріальної бази медичного кабінету та закупівлі ліків і медичних матеріалів.

 З метою профілактики шкідливих звичок у школі   спланована й проводилась робота по забезпеченню цікавого дозвілля, робота гуртків, факультативів  та секцій за інтересами. Для учнів організовувались і проводились тижні профілактики шкідливих звичок, виступи агітбригад «Я обираю здоровий спосіб життя», конкурси, засідання круглих столів, диспути, вечори запитань та відповідей, психологічні тренінги, бесіди, дні здоров’я, спортивно-масові заходи. В школі оформлено інформаційний куточок, санітарні бюлетені. В шкільній бібліотеці організовувались змінні виставки літератури на дану тематику.

Педагогічним колективом школи ведеться постійна планомірна робота на виконання закону України «Про заходи з попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення».

В школі розроблені та затверджені заходи щодо проведення антинікотинової інформаційно-освітньої та профілактичної роботи серед дітей та підлітків. Всі учні, схильні до тютюнопаління, поставлені на внутрішкільний облік. В планах виховної роботи класних керівників передбачені індивідуальні бесіди з профілактики тютюнопаління з дітьми, схильними до правопорушень.

Охорона праці

Стан роботи з охорони праці, виробничої санітарії під час освітнього процесу в школі знаходиться під щоденним контролем адміністрації школи.

На початок 2019/2020 навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах і шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки. На засіданні педагогічної ради (протокол № 1 від 30.08.2019 року) затверджено річний план роботи школи на навчальний рік, де передбачено розділ «Заходи з охорони праці». Посадові обов’язки працівників, інструкції з техніки безпеки з блоком питань з охорони праці й безпеки життєдіяльності є в наявності. Інструкції складено згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці.

Наказом по школі передбачено відповідальних за організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час, попередження дитячого травматизму, відповідальних за електрогосподарство й пожежну безпеку в школі тощо. Наказом по школі були затверджені нові інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів.

У школі є необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці працівників і учнів школи. Відпрацьована програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників  школи.

Організація роботи з охорони праці контролюється директором школи. Вона включає: постійний контроль за навчанням з охорони праці; перевірку знань педагогів відповідно до інструкції та листа МОН України «Про вивчення правил охорони праці працівниками освіти»; контроль за організацією й періодичним проведенням занять з охорони праці з усіма категоріями працівників школи та учнями; систематичний контроль за проведенням різного роду інструктажів; контроль за розробкою й правильним оформленням інструкцій із техніки безпеки; організацію роботи комісії для оформлення актів-дозволів на використання спортивних залів, майданчиків, майстерень і контроль за її діяльністю; контроль за виконанням наказів відповідно до Закону України «Про охорону праці». У школі створена й постійно діє комісія з питань охорони праці та з трудових спорів. Така система контролю адміністрації школи у співпраці з профспілковим комітетом дає можливість цілеспрямовано вирішувати питання безпеки й життєдіяльності колективу.

Відповідно до Законів України «Про охорону праці» та «Про колективні договори й угоди» між дирекцією школи й профспілковим комітетом підписаний Колективний договір, у якому визначені обов’язки сторін щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці, а також умови реалізації працівниками школи своїх прав і соціальних гарантій на охорону праці.

До уваги було взято: пропозиції працівників, аналіз стану робочих місць, стан виробничого травматизму, професійних захворювань. Крім того, було розроблено актуальні заходи щодо поліпшення безпеки умов праці на робочих місцях.

Питання охорони праці обговорювалися на засіданні педради, нарадах при директорові.

Для зниження впливу шкідливих факторів на життя та здоров’я працівників, учнів школи в кабінетах фізики, інформатики, хімії, майстернях, спортзалі передбачено проведення інструктажів – вступного та перед початком лабораторних і практичних робіт. У цих кабінетах на видному місці є інструкції та пам’ятки з техніки безпеки й охорони праці. Закуплені вогнегасникиі розташовані в доступних місцях по школі.

Питання безпеки життєдіяльності учнів під час канікул постійно обговорювалися на батьківських зборах, інструктивно-методичних нарадах.

Формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я учнів – це основний напрям роботи школи. З цією метою в школі з 1-го по 11-ті класи вивчаються Правила дорожнього руху, проводяться місячники безпеки руху, створено загін юних інспекторів дорожнього руху. Загін школи ЮІДР щорічно успішно виступає на районному конкурсі загонів ЮІР. Успішним є поєднання роботи з охорони життя й здоров’я з проведенням занять із цивільної оборони та надзвичайних ситуацій, відпрацюванням елементів евакуації учнів зі школи. Випускаються плакати на різні теми («Куріння та наше здоров’я», «Світ проти СНІДу», «Наш організм і наркотики» та ін.). Розроблено інструктажі з техніки безпеки та охорони життя для учнів під час канікул і святкових днів. Класними керівниками проводяться бесіди з учнями з безпеки життєдіяльності.

Учні 2—10-х класів пройшли медичний огляд лікарями-фахівцями. Періодично учні 1—10-х класів проходять перевірку на педикульоз.

Постійно здійснюється контроль за роботою системи забезпечення нормального функціонування будівлі школи. Закуповуються необхідні миючи засоби для дотримання належного санітарно-гігієнічного стану школи.

Але поряд з тим простежуються і недоліки у роботі з даного питання, а саме:

не всі учителі систематично чергують у коридорах під час освітнього процесу;

 • не в усіх навчальних кабінетах є аптечки;
 • не в повній мірі виконуються ті норми, що потребують постійного фінансування (забезпечення працівників спецодягом та ЗІЗ, закупівля миючих засобів, засобів гігієни тощо).

У наступному 2020/2021 навчальному році слід направити зусилля педагогічного колективу та адміністрації школи на усунення зазначених недоліків.

Фінансово -господарська діяльність

Фінансово -господарська діяльність школи у 2019/2020 навчальному році була спрямована на створення належних санітарно-побутових умов навчання та виховання учнів, вдосконалення навчально-матеріальної бази школи, осучаснення інтер’єру шкільних приміщень. Достатньо уваги було приділено питанню економії енергоносіїв, раціональному використанню фінансових ресурсів. У минулому навчальному році на території школи побудовану альтанку (зелений клас)-141000грн для проведення уроків «серед природи» за методикою В. О. . Проведено заміну покрівлі над спортивною залою(194000 грн) та встановлено примусову витяжну вентиляцію з датчиками вологості(7584 грн.) Придбано нові меблеві стінки в кабінети №9,10 та в канцелярію. Замінено шпалери в кабінетах №2,4.Закуплено фарбу для по точного ремонту на суму 13308 грн. Для кабінетів початкових класів закуплено столи письмові на суму-8860 грн.

Для зручності учнів та працівників, які добираються на роботу велосипедом на території школи встановлено велопарковку (1000 грн)

При організації фінансово-господарчої діяльності у 2020/2021 навчальному році направити зусилля на вирішення таких питань:

 • продовжити роботу з економного та раціонального використання енергоносіїв, фінансових ресурсів;
 • особливу увагу приділити ремонту системи опалення та водопостачання за рахунок місцевого бюджету;
 • продовжити роботу з заміни світильників, що вичерпали термін використання на енергозберігаючі;
 • оснастити кабінет фізики необхідними учнівськими меблями та провести його капітальний ремонт;

 ЗАВДАННЯ

1.Забезпечити гарантоване Конституцією України право громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

 1. Спрямувати роботу  педагогічного колективу на впровадження нових Державних стандартів та Концепції Нової української школи.
 2. Продовження роботи над формуванням життєвих компетенцій школяра в рамках освітнього простору.
 3. Формувати якісне освітнє середовище:
 • здійснювати постійний моніторинг показників роботи школи та педагогічних працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення їхньої діяльності;
 • зміцнювати навчально-матеріальну базу школи;
 • забезпечувати комплексний підхід до вирішення завдань з охорони здоров’я і життя дітей;
 • виховувати громадянську свідомість учнів, патріотизм, повагу національних традицій, моралі, повагу до державних символів України;
 • забезпечення безумовного виконання всіх норм законодавства із захисту дітей пільгових категорій та інших учасників освітнього процесу;
 • дотримання академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу.

5.Посилити контроль за якісним викладанням предметів, ефективним використанням сучасних інформаційних технологій для забезпечення диференційованого підходу та підвищення пізнавального інтересу учнів до вивчення предметів.

 1. Розвивати творчу активність педагогів, сприяти підвищенню їхнього кваліфікаційного  та професійного рівеня.

7.Сприяти впровадженню інформаційно-комунікативних, проектних та здоров’язбережувальних технологій у освітній  процес, застосовувати їх в управлінській діяльності.

 1. Удосконалювати системи планування та координації всіх ланок освітнього процесу, внутрішкільного контролю, інформаційного та науково-методичного забезпечення діяльності закладу освіти.
 2. Популяризувати культурне розмаїття, історичну спадщину країни, рідного краю; формувати історичну пам’ять підростаючого покоління; забезпечити духовну єдність поколінь.
 3. Сприяти формуванню духовно-моральних взаємин між усіма учасниками освітнього процесу, толерантного ставлення до представників інших народів, культур і традицій, до однолітків, батьків, інших людей; вихованню пошани та любові до культурного спадку свого народу та мистецтва, культивуванню кращих рис української ментальності: працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, відповідального ставлення до природи.
 4. Активізувати застосування сучасних форм і методів правової та превентивної освіти, формуванню здорового способу життя, фізичного розвитку і культури, спрямованих на формування сталої відповідальної поведінки, імунітету до негативних впливів соціального оточення.
 5. Створити необхідні умови для активної роботи з обдарованими учнями шляхом залучення їх до участі в інтелектуальних конкурсах, предметних олімпіадах різних рівнів, змаганнях, роботі МАН тощо.

 

 

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *